1. آثار بیماری‌های واگیردار در حقوق زناشویی

دوره 17، شماره 64، بهار 1399

فرج‌الله هدایت نیا


2. بررسی آثار جنسیت و زوجیت بر اهلیت حقوقی زن

دوره 16، شماره 62، پاییز 1398، صفحه 141-160

فرج‌الله هدایت نیا


3. کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده

دوره 13، شماره 51، زمستان 1395، صفحه 41-70

فرج‌الله هدایت نیا


4. مبانی نظریه عدالت استحقاقی در حقوق زنان

دوره 11، شماره 42، پاییز 1393، صفحه 39-63

فرج‌الله هدایت نیا