نویسنده = سیدی آرانی، سیدعباس
1. مقایسه تطبیقی شرکت ‌نسبی در حقوق ایران با شرکت ‌مدنی در حقوق فرانسه

دوره 15، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 7-32

سیدعباس سیدی آرانی