نویسنده = جلیلی، مهدی
1. تحلیل فقهی صحت شرکت اعمال از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 15، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 33-60

مهدی جلیلی؛ علیرضا فصیحی زاده؛ سید محمد صادق طباطبایی