1. ابزار نظارتی استیضاح وزیران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایرادات حاکم بر آن

دوره 15، شماره 56، بهار 1397، صفحه 51-77

حمزه اشکبوس؛ فیروز اصلانی