نویسنده = شریفی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی اجرایی به حکم کیفری خارجی؛ توجیه فقهی و کارآیی قضایی

دوره 15، شماره 56، بهار 1397، صفحه 107-131

ابراهیم شریفی؛ حسن پوربافرانی