نویسنده = طالبی آشتیانی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. مبانی فقهی قاعده تخفیف و مسامحه در مجازاتهای حدی و تعزیری

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 167-190

محمد علی طالبی آشتیانی؛ احمد باقری