نویسنده = شاکر، حسین
1. بررسی قاعده دیه کوبیدگی استخوان

دوره 13، شماره 51، زمستان 1395، صفحه 161-192

حسینعلی بای؛ حسین شاکر