نویسنده = شاکر، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قاعده دیه کوبیدگی استخوان

دوره 13، شماره 51، زمستان 1395، صفحه 161-192

حسینعلی بای؛ حسین شاکر