نویسنده = حسنی، محمد
1. مبانی نظری سیاست جنایی در قبال مفاسد اقتصادی

دوره 14، شماره 55، زمستان 1396، صفحه 83-110

محمد حسنی