1. مبانی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت

دوره 10، شماره 37، تابستان 1392، صفحه 121-146

سیدمهدی میرداداشی


2. انشای فعلی نکاح؛ جستاری در عدم مشروعیت

دوره 9، شماره 32، بهار 1391، صفحه 123-150

سیدمهدی میرداداشی؛ حمید ستوده


3. تأملی نو بر عیوب موجب فسخ نکاح

دوره 7، شماره 24، بهار 1389، صفحه 61-85

سیدمهدی میرداداشی


4. حق حبس زوجه با تکیه بر فقه امامیه

دوره 6، شماره 21، تابستان 1388، صفحه 7-29

سیدمهدی میرداداشی؛ سیدمهدی منصوری