1. حقوق امنیت اطلاعات شبکه

دوره 5، شماره 19، زمستان 1387، صفحه 137-163

سیدوحید ابوالمعالی الحسینی؛ زهراسادات علیزاده طباطبایی