نویسنده = شیروی، عبدالحسین
2. مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط

دوره 4، شماره 13، تابستان 1386، صفحه 153-176

عبدالحسین شیروی