نویسنده = آقابابایی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جرم براندازی در حقوق کیفری ایران

دوره 3، شماره 10، پاییز 1385، صفحه 113-138

حسین آقابابایی