نویسنده = رشاد، علی‌اکبر
تعداد مقالات: 1
1. گسترة کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین

دوره 2، شماره 8، بهار 1385، صفحه 11-38

علی‌اکبر رشاد