نویسنده = فرّخی، حمیدرضا
1. شاکیان حرفه‌ای

دوره 2، شماره 5، تابستان 1384، صفحه 121-140

حمیدرضا فرّخی