نویسنده = یوسفی، احمدعلی
1. بررسی فقهی خرید و فروش پول اعتباری (اسکناس)

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 11-35

احمدعلی یوسفی