1. استنادپذیری ادلة الکترونیکی در امور کیفری

دوره 4، شماره 15، زمستان 1386، صفحه 83-115

امیرحسین جلالی فراهانی


2. صلاحیت کیفری در فضای سایبر

دوره 3، شماره 11، زمستان 1385، صفحه 91-120

امیرحسین جلالی فراهانی


3. تروریسم سایبری

دوره 3، شماره 10، پاییز 1385، صفحه 85-112

امیرحسین جلالی فراهانی


4. پیشگیری وضعی از جرائم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر

دوره 2، شماره 6، پاییز 1384، صفحه 133-162

امیرحسین جلالی فراهانی


5. پول‎شویی الکترونیکی

دوره 1، شماره 4، بهار 1384، صفحه 109-132

امیرحسین جلالی فراهانی