نویسنده = قافی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 61-88

حسین قافی