1. مطالعه تطبیقی تأثیر کرونا ویروس (کووید19) بر تعهدات

دوره 17، شماره 64، بهار 1399

جلیل قنواتی؛ بدیع فتحی


2. تحلیل ویژگی‌ها و ماهیت تضامین شخصی بورسی

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 97-122

جلیل قنواتی؛ ابراهیم عبدی پور؛ مرضیه صفدری


3. تحلیل وثیقه‌های شخصی بر مبنای توثیق و تضمین

دوره 14، شماره 52، بهار 1396، صفحه 41-68

جلیل قنواتی؛ سید ذبیح الله مسعودیان


4. حریم خصوصی؛ حق یا حکم

دوره 8، شماره 31، زمستان 1390، صفحه 7-32

جلیل قنواتی؛ حسین جاور


5. مبنای «احترام» در شناسایی و حمایت از حریم خصوصی در حوزه ارتباطات

دوره 8، شماره 29، تابستان 1390، صفحه 33-59

جلیل قنواتی؛ حسین جاور


6. بررسی فقهی ـ حقوقی موضوع نمایندگی با نگاهی به نظام حقوقی انگلیس

دوره 6، شماره 23، زمستان 1388، صفحه 63-96

جلیل قنواتی؛ مصطفی نصرآبادی