1. تأملی درباره «قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» و چالش‌های فقهی و حقوقی آن

دوره 13، شماره 48، بهار 1395، صفحه 127-157

جواد یعقوبی؛ محمد یعقوبی؛ حسین ناصری‌مقدم