نویسنده = تقی زاده، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی حمایت از نام اثر

دوره 15، شماره 57، تابستان 1397، صفحه 157-176

محمود حکمت نیا؛ داود خوشنویس؛ ابراهیم تقی زاده