نویسنده = عبدالهی لاشکی، عارف
1. تضامن طلبکاران و آثار آن میان طلبکاران با بدهکار و با یکدیگر

دوره 13، شماره 50، پاییز 1395، صفحه 61-91

سیدحسین صفایی؛ عارف عبدالهی لاشکی