نویسنده = حاجی ده آبادی، احمد
1. اهم چالش‌ها و بایسته‌های تقنین در جرم جعل

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 41-76

احمد حاجی ده آبادی؛ یداله جعفری ندوشن