نویسنده = یثربی، سید علی محمد
تعداد مقالات: 1
1. ترابط حقوق شهروندی و مبانی آن با حقوق نفت و گاز در ایران

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 119-144

سید علی محمد یثربی؛ سینا رازقیان