نویسنده = حسنی، ابوالحسن
1. مسئله خطا در اجتهاد

دوره 12، شماره 45، تابستان 1394، صفحه 107-124

ابوالحسن حسنی