1. درنگی در مفهوم احساس عدالت قضایی

دوره 14، شماره 54، پاییز 1396، صفحه 136-158

محسن کاظمی نجف آبادی؛ علیرضا آذربایجانی


2. تحلیل امکان توافق بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ تورم

دوره 14، شماره 52، بهار 1396، صفحه 97-126

سید فرید الدین افضل؛ علیرضا آذربایجانی