نویسنده = صادقی مقدم، محمدحسن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 77-96

محمدحسن صادقی مقدم؛ حامد صالحی علی آبادی


2. چشم‌انداز رهن منفعت از حیث اجرا در نظام حقوقی ایران

دوره 14، شماره 54، پاییز 1396، صفحه 7-32

محمدحسن صادقی مقدم؛ امین قاسم پور