نویسنده = حاجی‌ده آبادی، محمدعلی
1. نقش وقف در پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی

دوره 6، شماره 22، پاییز 1388، صفحه 37-64

محمدعلی حاجی‌ده آبادی