نویسنده = عشایری منفرد، محمد
1. استناد فقهی به مذاق شریعت در بوتة نقد

دوره 6، شماره 22، پاییز 1388، صفحه 7-36

ابوالقاسم علیدوست؛ محمد عشایری منفرد