نویسنده = امامی‌پور، محمد
1. نگاهی نقادانه به قانون اصلاح قانون بیمة شخص ثالث، مصوب 1387

دوره 6، شماره 21، تابستان 1388، صفحه 105-124

محمد امامی‌پور