1. مطالعة تطبیقی تعارض‌های داخلی نکاح

دوره 6، شماره 20، بهار 1388، صفحه 31-55

نجادعلی الماسی؛ غلامعلی میرنسب


2. تعدد زوجات

دوره 6، شماره 20، بهار 1388، صفحه 7-29

ابراهیم عبدی پور؛ نجادعلی الماسی