نویسنده = عبدی پور، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. تعدد زوجات

دوره 6، شماره 20، بهار 1388، صفحه 7-29

ابراهیم عبدی پور؛ نجادعلی الماسی