1. نقش احکام فقهی اسلامی در نظام حقوق جزایی کشورهای مهم اسلامی

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 191-230

غلامرضا پیوندی؛ سید علیرضا میربد


2. کیفرگذاری در پرتو اصل کرامت انسان

دوره 15، شماره 56، بهار 1397، صفحه 133-159

غلامرضا پیوندی؛ سید علیرضا میربد


3. حکمت‌های کیفر در نظام جزایی اسلام

دوره 13، شماره 48، بهار 1395، صفحه 91-125

غلامرضا پیوندی


4. نقد و بررسی تاریخ‌مندی احکام جزایی اسلام

دوره 9، شماره 35، زمستان 1391، صفحه 61-94

غلامرضا پیوندی


5. برداشت اعضای پیوندی از مردگان مغزی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1390، صفحه 109-129

غلامرضا پیوندی؛ حمید ستوده


6. مطالعه تطبیقی معیار کودکی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1389، صفحه 139-167

غلامرضا پیوندی


7. مراقبت الکترونیکی و بررسی اجمالی آن براساس آموزه‌های فقه اسلامی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 193-220

حمیدرضا جاویدزاده؛ سیدحسن میره ای؛ غلامرضا پیوندی