نویسنده = عمید زنجانی، عباسعلی
1. ماهیت سرزمین در فقه امامیه

دوره 7، شماره 27، زمستان 1389، صفحه 7-27

عباسعلی عمید زنجانی؛ حامد کرمی