نویسنده = میرزایی، علی‌محمد
تعداد مقالات: 1
1. افشا و ارائه سند در حقوق انگلیس و ایران

دوره 7، شماره 26، پاییز 1389، صفحه 165-195

علی‌محمد میرزایی