نویسنده = رضایی راد، عبدالحسین
1. نگاهی کارکرد‌گرایانه به قاعده فقهی اعراض

دوره 8، شماره 30، پاییز 1390، صفحه 131-157

عبدالحسین رضایی راد