1. تصویر ریاست مرد بر خانواده در آینه وحی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1390، صفحه 33-61

ناصر قربان نیا؛ معصومه حافظی


2. عدم مشروعیت کاربرد سلاح هسته‌ای در پرتو اصل تفکیک (با رویکرد اسلامی)

دوره 8، شماره 28، بهار 1390، صفحه 73-103

ناصر قربان نیا؛ نادر اخگری بناب


3. تعلیق اجرای حقوق بشر در شرایط اضطراری

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 37-62

ناصر قربان نیا


4. تحدید حقوق و آزادیها

دوره 3، شماره 10، پاییز 1385، صفحه 11-32

ناصر قربان نیا


5. قرائت‌های گوناگون از حقوق طبیعی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 37-58

ناصر قربان نیا