نویسنده = عرب‌صالحی، محم
1. تأثیر هرمنوتیک و مبانی آن بر مباحث اصول فقه

دوره 9، شماره 34، پاییز 1391، صفحه 139-165

محم عرب‌صالحی