نویسنده = فاضل لنکرانی، محمدجواد
1. تولید و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی

دوره 10، شماره 39، زمستان 1392، صفحه 7-34

محمدجواد فاضل لنکرانی