نویسنده = اسماعیلی، محسن
1. شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 9، شماره 32، بهار 1391، صفحه 7-35

محسن اسماعیلی؛ امید توکلی کیا