نویسنده = صادقی، محمدهادی
1. موارد امکان جبران خسارت مازاد بر دیه و قصاص

دوره 10، شماره 36، بهار 1392، صفحه 37-64

محمدهادی صادقی