آ

 • آزادفر، محمد صادق جهانی‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن در اثبات جرم پول‌شویی [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 207-237]
 • آقاداداشی، رسول قواعد حاکم بر استثنائات حق اختراع، در چارچوب فقه امامیه [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 239-273]

ا

 • ابوجعفری دلسم، علی عدم موضوعیت حکم مثلی و قیمی در مسئله جبران کاهش ارزش پول [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 7-32]
 • احسانی فر، احمد ابعاد فقهی و حقوقی بیماری‌های واگیرِ خطرناک و سریع الانتشار (کرونا) از منظر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل [دوره 17، شماره 64، 1399، صفحه 143-172]
 • احمدزاده، ابوالفضل جنبه‌های حقوقی و فقهی سنّت شاباش به‌عنوان تأمین مالی ازدواج [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 183-206]
 • احمدوند، ولی محمد تقنین و سیاست‌گذاری اخلاق‌بنیاد در چهار ساحت اجتماعی [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 159-182]
 • احمدی سربرزه، مظفر قلمرو مفهومی «سوءاستفاده از قدرت» در معاونت در جرم [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 233-265]
 • افراسیاب، محبوب چارچوب های حقوقی حفظ امنیت پردازش داده های خصوصی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا) [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 209-232]
 • اکرمی، روح اله اثبات رکن روانی جرم عمدی در فقه اسلامی و حقوق ایالات متحده امریکا [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 103-127]
 • ایمانی، علی تقنین و سیاست‌گذاری اخلاق‌بنیاد در چهار ساحت اجتماعی [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 159-182]

ب

 • باریکلو، علیرضا نظریه وضع طبیعی و تأثیر آن بر جنبش فمینیستی [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 107-136]

پ

 • پورقهرمانی، بابک قلمرو مفهومی «سوءاستفاده از قدرت» در معاونت در جرم [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 233-265]

ج

چ

 • چگنی، مهدی جهانی‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن در اثبات جرم پول‌شویی [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 207-237]

ح

 • حاجی ده آبادی، احمد مبانی فقهی حجیت کارشناسی در امور کیفری و شناسایی قلمرو آن با تأکید بر سیره عقلا [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 129-151]
 • حاجی ده آبادی، محمد علی از بحران کرونا تا بحران سیاست جناییی [دوره 17، شماره 64، 1399]
 • حبیب نژاد، سیداحمد نظام مداخلات حمایتی دولت از گروههای آسیب پذیر در وضعیت های بحرانی و اضطراری با تاکید بر همه‌گیری کرونا [دوره 17، شماره 64، 1399، صفحه 181-204]
 • حبیبی مجنده، محمد تاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها درآلمان، انگلیس و ایران [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 79-105]
 • حقیقت پور، حسین امکان سنجی حق بازفروش مبیع در فقه امامیه [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 267-292]
 • حکمت نیا، محمود مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی الگوی مواجهه ملی با بیماریهای همه‌گیر با تاکید بر کرونا [دوره 17، شماره 64، 1399، صفحه 7-50]
 • حیدری، فاطمه وکالت در امور درمانی از نگاه فقه امامیه [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 51-76]

خ

 • خسروآبادی، امیرحسین جهانی‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن در اثبات جرم پول‌شویی [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 207-237]
 • خسروشاهی، قدرت الله امکان سنجی پذیرش احکام دادگاه های کشور های اسلامی از منظر فقه امامیه با تاکید بر احوال شخصیه [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 267-287]

د

 • دیلمی، احمد قاعده اهم و مهم و کارکردهای حقوقی آن [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 31-50]

ر

 • ربانی موسویان، سید علی شرط عدم مسئولیت قراردادی مهندس ناظر از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 153-181]
 • رجبی، محمد «علم به حرمت» به‌عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم حدی [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 137-157]
 • رهایی، سعید وکالت در امور درمانی از نگاه فقه امامیه [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 51-76]

ز

 • زارع، زینب امکان سنجی حق بازفروش مبیع در فقه امامیه [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 267-292]

س

 • ساریخانی، عادل «علم به حرمت» به‌عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم حدی [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 137-157]
 • سیادت، سیدمحمدحسن جهانی‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن در اثبات جرم پول‌شویی [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 207-237]
 • سیدی آرانی، سیدعباس مطالعه تطبیقی پیشگیری از ورشکستگی شرکت تجاری در بحران عمومی با تاکید بر کرونا [دوره 17، شماره 64، 1399، صفحه 111-134]

ش

 • شبیری زنجانی، سید حسن نقدی بر استثناء مهندسی معکوس نرم افزارها در تحولات تقنینی ایران با مطالعه تطبیقی حقوق اتحادیه اروپا [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 299-331]
 • شهیدی، سیدمرتضی شرط خیار به مدت حیات در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 33-49]
 • شیروی، عبدالحسین عدم موضوعیت حکم مثلی و قیمی در مسئله جبران کاهش ارزش پول [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 7-32]

ص

 • صادقی، علی مبانی فقهی حجیت کارشناسی در امور کیفری و شناسایی قلمرو آن با تأکید بر سیره عقلا [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 129-151]
 • صادقی، محمد جنبه‌های حقوقی و فقهی سنّت شاباش به‌عنوان تأمین مالی ازدواج [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 183-206]

ع

 • عالی پناه، علیرضا قواعد حاکم بر استثنائات حق اختراع، در چارچوب فقه امامیه [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 239-273]
 • عامری، زهرا نظام مداخلات حمایتی دولت از گروههای آسیب پذیر در وضعیت های بحرانی و اضطراری با تاکید بر همه‌گیری کرونا [دوره 17، شماره 64، 1399، صفحه 181-204]

ف

 • فاطمی نژاد، سید حسین نظریه وضع طبیعی و تأثیر آن بر جنبش فمینیستی [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 107-136]
 • فتحی، بدیع مطالعه تطبیقی تأثیر کرونا ویروس (کووید19) بر تعهدات [دوره 17، شماره 64، 1399]
 • فتحی، حجت الله حداقل و حداکثر مدت تبعیدهای حدی از منظر فقه و قانون [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 7-30]

ق

 • قربانی مقدم، محمد امکان سنجی پذیرش احکام دادگاه های کشور های اسلامی از منظر فقه امامیه با تاکید بر احوال شخصیه [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 267-287]
 • قنواتی، جلیل مطالعه تطبیقی تأثیر کرونا ویروس (کووید19) بر تعهدات [دوره 17، شماره 64، 1399]

ک

 • کرانی، محسن تعیین مسئولیت اشتراک در قتل [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 183-207]

ل

 • لجم اورک، حسن استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض: شرطی استثنایی یا فراگیر [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 159-182]

م

 • محقق داماد، مصطفی تاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها درآلمان، انگلیس و ایران [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 79-105]
 • محمدی، زینب تاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها درآلمان، انگلیس و ایران [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 79-105]
 • محمدی، سام شرط خیار به مدت حیات در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 33-49]
 • محمدی جورکویه، علی مسئولیت ناشی از انتقال بیماری واگیر و ویروس [دوره 17، شماره 64، 1399، صفحه 205-226]
 • محمدی جورکویه، علی تعیین مسئولیت اشتراک در قتل [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 183-207]
 • محمودی، اکبر عدم رعایت بهداشت در برابر بیماریهای همه‌گیر (کرونا) از نگاه فقه و حقوق [دوره 17، شماره 64، 1399، صفحه 197-224]
 • مقامی، امیر ارزیابی حقوقی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در همه‌گیری جهانی کووید ۱۹ [دوره 17، شماره 64، 1399]
 • میرخلیلی، سید احمد امکان سنجی پذیرش احکام دادگاه های کشور های اسلامی از منظر فقه امامیه با تاکید بر احوال شخصیه [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 267-287]

ن

 • ناصر، مهدی چارچوب های حقوقی حفظ امنیت پردازش داده های خصوصی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا) [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 209-232]
 • نعمت اللهی، اسماعیل راه‌کارهای توسعة قلمرو عقد ضمان در فقه امامیه [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 273-297]

و

 • واهبی، اسماعیل شرط عدم مسئولیت قراردادی مهندس ناظر از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 153-181]

ه

 • هادوی نیا، علی اصغر نگاهی نوین به مفاد قاعده لاضرر با تکیه بر مبانی انسان شناسی قرآن کریم [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 75-101]
 • هدایت نیا، فرج‌الله آثار بیماری‌های واگیردار در حقوق زناشویی [دوره 17، شماره 64، 1399، صفحه 175-196]
 • هوشمند فیروزآبادی، حسین امکان سنجی رفع مسئولیت مدنی ناقلان بیماریهای همه‌گیر(کرونا) در پرتو قاعده تحذیر [دوره 17، شماره 64، 1399]