نمایه نویسندگان

آ

 • آقابابایی، اسماعیل قلمرو اعتبار قسامه در تعدد دعوا بر موضوع واحد (نقدی بر ماده 325 قانون مجازات اسلامی) [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 197-220]

ا

 • احسانی فر، احمد ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط اضطرار جنگی [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 113-142]
 • اسماعیلی، محسن اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها از منظر اجرای احکام فقه امامیه [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 7-40]
 • امیری، مهدی آسیب‌شناسی تقنینی ملّی نسبت به حوزه عملکرد قاضی اجرای احکام کیفری [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 169-196]
 • امینی، منصور انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 7-35]

ب

 • باقری، احمد مبانی فقهی قاعده تخفیف و مسامحه در مجازاتهای حدی و تعزیری [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 167-190]
 • برهان مجرد، محسن بیع شرط به مثابه سازوکاری در تأمین مالی تجاری بین‌المللی [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 91-112]

پ

 • پیوندی، غلامرضا نقش احکام فقهی اسلامی در نظام حقوق جزایی کشورهای مهم اسلامی [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 191-230]

ج

ح

 • حاجی ده آبادی، احمد اهم چالش‌ها و بایسته‌های تقنین در جرم جعل [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 41-63]
 • حبیب نژاد، سیداحمد چالش ها و رهیافت‌های استقرار رژیم پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 143-168]
 • حسینی، محمد جواد چالش ها و رهیافت‌های استقرار رژیم پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 143-168]
 • حکمت نیا، محمود مسئولیت مدنی ناشی از تولید ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی خودمختار [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 231-258]

ر

 • رحیمی، سیدعلی‌اصغر اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها از منظر اجرای احکام فقه امامیه [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 7-40]
 • رمضانی، احمد آسیب‌شناسی تقنینی ملّی نسبت به حوزه عملکرد قاضی اجرای احکام کیفری [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 169-196]

ص

 • صادقی، محمد هادی تبیین دامنه تاثیر قاعده احسان [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 123-160]
 • صادقی مقدم، محمدحسن بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 77-96]
 • صالحی علی آبادی، حامد بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 77-96]
 • صفایی، سید حسین انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 7-35]
 • صفدری، مرضیه تحلیل ویژگی‌ها و ماهیت تضامین شخصی بورسی [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 97-122]
 • صلاحی، سهراب آسیب‌شناسی تقنینی ملّی نسبت به حوزه عملکرد قاضی اجرای احکام کیفری [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 169-196]

ط

ع

 • عباسی، بیژن اقلیت‌ها در جستجوی نظام‌ خاص حقوق‌بشر؛ مطالعه موردی شیعیان عربستان‌سعودی [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 125-165]
 • عبدی پور، ابراهیم تحلیل ویژگی‌ها و ماهیت تضامین شخصی بورسی [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 97-122]
 • عبدی پور فرد، ابراهیم مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات درون بازی‌های مجازی [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 37-62]

ف

 • فرزانه وشاره، معین نقش بهبودی عضو با گذشت زمان بر دیه در حقوق اسلامی [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 63-90]

ق

 • قاسمی حامد، عباس انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 7-35]
 • قنواتی، جلیل تحلیل ویژگی‌ها و ماهیت تضامین شخصی بورسی [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 97-122]

ک

گ

 • گلدوزیان، ایرج آسیب‌شناسی تقنینی ملّی نسبت به حوزه عملکرد قاضی اجرای احکام کیفری [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 169-196]

م

 • محمدی، مرتضی مسئولیت مدنی ناشی از تولید ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی خودمختار [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 231-258]
 • میربد، سید علیرضا نقش احکام فقهی اسلامی در نظام حقوق جزایی کشورهای مهم اسلامی [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 191-230]
 • میرخلیلی، سید احمد نقش بهبودی عضو با گذشت زمان بر دیه در حقوق اسلامی [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 63-90]
 • میرزایی، محمد تبیین دامنه تاثیر قاعده احسان [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 123-160]
 • مقدادی، محمدمهدی بیع شرط به مثابه سازوکاری در تأمین مالی تجاری بین‌المللی [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 91-112]
 • مکرمی قرطاول، یاسر اقلیت‌ها در جستجوی نظام‌ خاص حقوق‌بشر؛ مطالعه موردی شیعیان عربستان‌سعودی [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 125-165]
 • منتظری، مهدی انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 7-35]

و

 • واثقی، محسن مسئولیت مدنی ناشی از تولید ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی خودمختار [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 231-258]
 • وصالی ناصح، مرتضی مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات درون بازی‌های مجازی [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 37-62]