ا

 • اسماعیل‌آبادی، علیرضا مطالعة تطبیقی قاعدة رضایت زیان‌دیده و اقدام (در نظام حقوقی کامن‌لا و اسلام) [دوره 4، شماره 15، 1386، صفحه 61-82]
 • اصلانی، حمیدرضا درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالشهای حقوقی الحاق به موافقتنامة تریپس [دوره 4، شماره 13، 1386، صفحه 43-72]
 • امانی، مسعود مطالعة تطبیقی آثار تقلب و تقصیر سنگین متصدی حمل و نقل [دوره 4، شماره 14، 1386، صفحه 85-102]

ب

 • باباپور، محمد بررسی تطبیقی کنوانسیون عاملیت بین‌المللی در حقوق ایران [دوره 4، شماره 14، 1386، صفحه 65-84]

پ

ت

 • تدیّن، عباس هسته‌های بسیار فعالِ نوجوانان بزهکار [دوره 4، شماره 14، 1386، صفحه 159-182]
 • تدیّن، عباس مطالعة تطبیقی مشروعیت تحصیل دلیل از طریق ضبط صدا و تصویر [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 113-127]

ج

ح

خ

 • خلج، یوسف حمایت از نشانهای تجاری در شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای [دوره 4، شماره 14، 1386، صفحه 103-130]
 • خلج، یوسف حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در محیط مجازی [دوره 4، شماره 15، 1386، صفحه 115-146]

ر

 • رضوی، محمدحسن مطالعة تطبیقی قاعدة رضایت زیان‌دیده و اقدام (در نظام حقوقی کامن‌لا و اسلام) [دوره 4، شماره 15، 1386، صفحه 61-82]
 • روح‌الامینی، محمود دگرگونی‌های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 129-156]

ش

 • شیخی، مریم راهکارهای کیفری مقابله با نقض حقوق مالکیت صنعتی: با لحاظ حقوق تطبیقی [دوره 4، شماره 13، 1386، صفحه 177-202]
 • شیروی، عبدالحسین مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط [دوره 4، شماره 13، 1386، صفحه 153-176]

ص

 • صادقی، محسن بررسی نامهای دامنه از منظر حقوق مالکیت فکری با نگاهی به حقوق ایران [دوره 4، شماره 13، 1386، صفحه 99-130]
 • صادقی، محمود حقوق مرتبط با حق مؤلف [دوره 4، شماره 13، 1386، صفحه 73-96]
 • صادقی، محمود درآمدی بر حمایت از حقوق پدیدآورندة پایگاه داده [دوره 4، شماره 13، 1386، صفحه 131-152]
 • صادقی، محمود حمایت از نشانهای تجاری در شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای [دوره 4، شماره 14، 1386، صفحه 103-130]
 • صادقی، محمود حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در محیط مجازی [دوره 4، شماره 15، 1386، صفحه 115-146]

ط

 • طهماسبی، علی درآمدی بر حمایت از حقوق پدیدآورندة پایگاه داده [دوره 4، شماره 13، 1386، صفحه 131-152]

ع

 • عمروانی، رحمان روابط حقوقی طرفین اعتبارات اسنادی [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 157-181]

ق

 • قربان‌نیا، ناصر نقض حقوق فلسطینی‌ها در نتیجة ساخت دیوار حائل در نظریة مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 63-91]
 • قورچی‌بیگی، مجید راهبردهای کاربردی CPTED* برای پیشگیری از جرم در مناطق مسکونی [دوره 4، شماره 15، 1386، صفحه 147-172]

ک

 • کارگری، نوروز ازدواج، کودک‎آزاری و بزه‎دیدگی جنسی ثانویه [دوره 4، شماره 15، 1386، صفحه 173-195]

م

ه