آ

 • آذربایجانی، علیرضا بررسی مفاهیم «شرط ایمان در شهادت» در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 32، 1391، صفحه 63-90]
 • آذربایجانی، علیرضا تحلیل امکان توافق بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ تورم [دوره 14، شماره 52، 1396، صفحه 97-126]
 • آذربایجانی، علیرضا درنگی در مفهوم احساس عدالت قضایی [دوره 14، شماره 54، 1396، صفحه 136-158]
 • آرامی، حمید رضا معماری شهری و مالکیت فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع [دوره 16، شماره 63، 1398، صفحه 115-131]
 • آزادفر، محمد صادق جهانی‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن در اثبات جرم پول‌شویی [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 207-237]
 • آقابابائی، حسین گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت [دوره 2، شماره 5، 1384، صفحه 11-42]
 • آقابابائی بنی، اسماعیل تأثیر حدوث جنون پس از ارتکاب جرم بر مجازات [دوره 7، شماره 26، 1389، صفحه 89-113]
 • آقابابائی بنی، اسماعیل مسئولیت کیفری قاتل در موارد علم اجمالی [دوره 12، شماره 46، 1394، صفحه 85-109]
 • آقابابائی دهکردی، پیمان ماهیت حقوقی تعهد «دریافت یا پرداخت» و اعتبار آن در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه [دوره 16، شماره 63، 1398، صفحه 37-67]
 • آقابابایی، اسماعیل تعارض علم اجمالی با قسم و قسامه: نقدی بر ماده 477 قانون مجازات اسلامی [دوره 14، شماره 54، 1396، صفحه 113-135]
 • آقابابایی، حسین تحلیل جرم براندازی در حقوق کیفری ایران [دوره 3، شماره 10، 1385، صفحه 113-138]
 • آقاداداشی، رسول قواعد حاکم بر استثنائات حق اختراع، در چارچوب فقه امامیه [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 239-273]
 • آقایی‌نیا، حسین تأثیر رضایت پیشین مجنیٌ‌علیه در سقوط قصاص و دیه [دوره 8، شماره 29، 1390، صفحه 111-131]

ا

 • ابراهیمی‌راد، محمد بررسی قاعده تسلط و گستره آن [دوره 7، شماره 24، 1389، صفحه 7-31]
 • ابهری، حمید مسئولیت مدنی مدافع در دفاع مشروع [دوره 16، شماره 63، 1398، صفحه 95-114]
 • ابوالمعالی الحسینی، سیدوحید حقوق امنیت اطلاعات شبکه [دوره 5، شماره 19، 1387، صفحه 137-163]
 • ابوجعفری دلسم، علی عدم موضوعیت حکم مثلی و قیمی در مسئله جبران کاهش ارزش پول [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 7-32]
 • احسانی فر، احمد بررسی و نقد نظریه «تفکیک قصد و فعل» در استفاده از سلاح هسته‌ای [دوره 14، شماره 54، 1396، صفحه 60-86]
 • احسانی فر، احمد ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط اضطرار جنگی [دوره 16، شماره 61، 1398]
 • احسانی فر، احمد ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط اضطرار جنگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • احسانی فر، احمد ابعاد فقهی و حقوقی بیماری‌های واگیرِ خطرناک و سریع الانتشار (کرونا) از منظر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل [دوره 17، شماره 64، 1399، صفحه 143-172]
 • احسانی کرسیکلا، سمیه مسئولیت مدنی مدافع در دفاع مشروع [دوره 16، شماره 63، 1398، صفحه 95-114]
 • احمدزاده، ابوالفضل جنبه‌های حقوقی و فقهی سنّت شاباش به‌عنوان تأمین مالی ازدواج [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 183-206]
 • احمدنژاد، امیر ریشه‌یابی، تحلیل و نقد فتوای جواز بهتان به اهل بدعت [دوره 13، شماره 49، 1395، صفحه 97-128]
 • احمدوند، ولی محمد تقنین و سیاست‌گذاری اخلاق‌بنیاد در چهار ساحت اجتماعی [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 159-182]
 • احمدی سربرزه، مظفر قلمرو مفهومی «سوءاستفاده از قدرت» در معاونت در جرم [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 233-265]
 • اختری، سجاد ضرورت و امکان‌سنجی تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی اسلامی از منظر حقوق بین‌الملل و اسلام [دوره 16، شماره 63، 1398، صفحه 69-94]
 • اخگری بناب، نادر عدم مشروعیت کاربرد سلاح هسته‌ای در پرتو اصل تفکیک (با رویکرد اسلامی) [دوره 8، شماره 28، 1390، صفحه 73-103]
 • اخگری بناب، نادر جرم‌انگاری خشونت جنسی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 6، شماره 23، 1388، صفحه 191-218]
 • ادیبی‌مهر، محمد بررسی و تحلیل قاعده عدم سلطه‌پذیری مؤمن (با رویکردی به تحلیل اصطلاح سَبیل) [دوره 9، شماره 35، 1391، صفحه 113-135]
 • ارسطا، محمدجواد امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه [دوره 12، شماره 44، 1394، صفحه 113-152]
 • ارسطا، محمدجواد تحلیل ماده 501 و 515 قانون مدنی (اجاره بدون مدّت) [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 33-60]
 • ارسطا، محمدجواد ولایت زن [دوره 5، شماره 18، 1387، صفحه 115-142]
 • ارسطا، محمدجواد گستره نظارت شرعی شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی: نسبت سنجی اصول چهارم و یک‌صد و دوازدهم قانون اساسی [دوره 14، شماره 55، 1396، صفحه 59-82]
 • اسدی‌نژاد، سیدمحمد بررسی حقوقی فعالیت‌ها و خدمات نهادهای مالی در بازار سرمایة ایران [دوره 7، شماره 24، 1389، صفحه 123-145]
 • اسدی نسب، محمدعلی نقد و بررسی تأویلات عرفانی از شریعت قرآنی [دوره 15، شماره 57، 1397، صفحه 99-123]
 • اسماعیل‌آبادی، علیرضا به سوی فقه آسان و روزآمد [دوره 3، شماره 12، 1386، صفحه 153-181]
 • اسماعیل‌آبادی، علیرضا مطالعة تطبیقی قاعدة رضایت زیان‌دیده و اقدام (در نظام حقوقی کامن‌لا و اسلام) [دوره 4، شماره 15، 1386، صفحه 61-82]
 • اسماعیلی، محسن شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 32، 1391، صفحه 7-35]
 • اسماعیلی، محسن شایستگی های اخلاقی پدر و تأثیر آن در ولایت قهری [دوره 14، شماره 55، 1396، صفحه 7-26]
 • اسماعیلی، محسن ماهیت اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها از منظر فقه امامیه [دوره 15، شماره 57، 1397، صفحه 7-42]
 • اسماعیلی، محسن امکان‌سنجی اجرای احکام فقه امامیه درمورد اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 7-38]
 • اشکبوس، حمزه ابزار نظارتی استیضاح وزیران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایرادات حاکم بر آن [دوره 15، شماره 56، 1397، صفحه 51-77]
 • اصغری آقمشهدی، فخرالدین بررسی دلایل مبنایی توکیل‌ناپذیری اقرار قاطع دعوی [دوره 8، شماره 28، 1390، صفحه 169-189]
 • اصلانی، حمیدرضا درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالشهای حقوقی الحاق به موافقتنامة تریپس [دوره 4، شماره 13، 1386، صفحه 43-72]
 • اصلانی، فیروز بازخوانی مبانی حقوقی امر به معروف و نهی از منکر با نگاهی به حقوق بشر معاصر [دوره 12، شماره 47، 1394، صفحه 33-50]
 • اصلانی، فیروز ابزار نظارتی استیضاح وزیران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایرادات حاکم بر آن [دوره 15، شماره 56، 1397، صفحه 51-77]
 • اعتمادی، امیر قلمرو جبران خسارت به وسیله دولت در جنایات غیرعمدی «با نگاهی به نظام حقوقی انگلیس» [دوره 8، شماره 30، 1390، صفحه 159-188]
 • افراسیاب، محبوب چارچوب های حقوقی حفظ امنیت پردازش داده های خصوصی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا) [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 209-232]
 • افضل، سید فرید الدین تحلیل امکان توافق بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ تورم [دوره 14، شماره 52، 1396، صفحه 97-126]
 • اکبری، جعفر مبانی استثنائات بهره برداری از حق اختراع [دوره 15، شماره 59، 1397، صفحه 141-172]
 • اکبری رودپشتی، عظیم نزاکت قضایی: معیارهای تشخیص و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران [دوره 15، شماره 59، 1397، صفحه 87-121]
 • اکرمی، روح اله اثبات رکن روانی جرم عمدی در فقه اسلامی و حقوق ایالات متحده امریکا [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 103-127]
 • اکرمی سراب، روح‌الله مبانی فقهی حق سکوت متهم در دعاوی جزایی [دوره 7، شماره 25، 1389، صفحه 35-62]
 • اکرمی سراب، روح‌الله مسئولیت کیفری مسلمان نسبت به قتل اهل ذمّه [دوره 5، شماره 18، 1387، صفحه 171-198]
 • السان، مصطفی بارنامه الکترونیکی بین‌المللی دریایی و کارکردهای آن [دوره 12، شماره 46، 1394، صفحه 139-165]
 • الشریف، محمدمهدی تصرفات «مَن علیه‌الخیار» در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی) [دوره 9، شماره 33، 1391، صفحه 107-133]
 • الفت، نعمت‌الله ارزیابی نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 33، 1391، صفحه 73-105]
 • الفت، نعمت‌الله تأملی در مبانی و مفاد الزام و التزام در قراردادها [دوره 3، شماره 12، 1386، صفحه 93-120]
 • الفت، نعمت الله نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد [دوره 2، شماره 7، 1384، صفحه 79-104]
 • الماسی، نجادعلی تعدد زوجات [دوره 6، شماره 20، 1388، صفحه 7-29]
 • الماسی، نجادعلی مطالعة تطبیقی تعارض‌های داخلی نکاح [دوره 6، شماره 20، 1388، صفحه 31-55]
 • الماسی، نجادعلی انتقال حقوق و تعهدات قراردادی با تاکید بر فقه امامیه [دوره 16، شماره 63، 1398، صفحه 187-211]
 • الهلویی زارع، فاطمه تأثیر اشتباه‌های تایپی و غلط‌های املایی بر قرارداد اعتبار اسنادی [دوره 6، شماره 21، 1388، صفحه 157-172]
 • امامی‌پور، محمد نگاهی نقادانه به قانون اصلاح قانون بیمة شخص ثالث، مصوب 1387 [دوره 6، شماره 21، 1388، صفحه 105-124]
 • امانی، مسعود مطالعة تطبیقی آثار تقلب و تقصیر سنگین متصدی حمل و نقل [دوره 4، شماره 14، 1386، صفحه 85-102]
 • امیرپور دیزج‌یکان، اکبر بررسی حقوقی فعالیت‌ها و خدمات نهادهای مالی در بازار سرمایة ایران [دوره 7، شماره 24، 1389، صفحه 123-145]
 • امیری، مهدی چالش برون‌فقهی اجرای حدود در عصر غیبت [دوره 7، شماره 27، 1389، صفحه 107-137]
 • امینی، محمد حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال امریکا [دوره 8، شماره 29، 1390، صفحه 153-181]
 • امینی، منصور انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 7-39]
 • انصاری، باقر حق کودک به آموزش در نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 10، شماره 36، 1392، صفحه 115-146]
 • انصاری نسب، مصطفی انتقال حقوق و تعهدات قراردادی با تاکید بر فقه امامیه [دوره 16، شماره 63، 1398، صفحه 187-211]
 • ایزدهی، سیدسجاد ماهیّت فقه سیاسی [دوره 12، شماره 44، 1394، صفحه 153-177]
 • ایزدی‌فرد، علی‌اکبر بررسی فقهی ـ حقوقی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان [دوره 5، شماره 18، 1387، صفحه 87-114]
 • ایمانی، علی تقنین و سیاست‌گذاری اخلاق‌بنیاد در چهار ساحت اجتماعی [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 159-182]

ب

 • باباپور، محمد بررسی تطبیقی کنوانسیون عاملیت بین‌المللی در حقوق ایران [دوره 4، شماره 14، 1386، صفحه 65-84]
 • باریکلو، علیرضا تحلیل حمایت حقوقی حق افشای اثر [دوره 10، شماره 36، 1392، صفحه 97-114]
 • باریکلو، علیرضا شرط اجرای تکلیف بایع به تسلیم توسط خریدار [دوره 10، شماره 38، 1392، صفحه 29-52]
 • باریکلو، علیرضا رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به خانواده [دوره 9، شماره 34، 1391، صفحه 109-138]
 • باریکلو، علیرضا روایی و کارایی تبعیض مثبت در احقاق حقوق زنان [دوره 16، شماره 63، 1398، صفحه 133-161]
 • باریکلو، علیرضا نظریه وضع طبیعی و تأثیر آن بر جنبش فمینیستی [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 107-136]
 • باطنی، ابراهیم واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل‌کتاب [دوره 12، شماره 44، 1394، صفحه 89-111]
 • باطنی، ابراهیم مفهوم‌شناسی اقلیت (ارائه الگویی روشمند برای تعریف و تشخیص اقلیت) [دوره 7، شماره 25، 1389، صفحه 175-202]
 • باطنی، ابراهیم مقابلة کیفری با پیام‌های ناخواستة الکترونیکی (رویکرد جهانی، بایسته‌سنجی ملی) [دوره 6، شماره 22، 1388، صفحه 183-216]
 • باطنی، ابراهیم فلسفة ‌مجازات [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 147-170]
 • باطنی، ابراهیم نگاهی به فرایند شکل‌گیری دولت الکترونیک و چالشهای فراروی آن [دوره 3، شماره 9، 1385، صفحه 59-94]
 • باقری، احمد مبانی فقهی قاعده تخفیف و مسامحه در مجازاتهای حدی وتعزیری [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 185-211]
 • بای، حسینعلی تأملی در قاعده «دیه شکستگی استخوان‌ها» [دوره 12، شماره 44، 1394، صفحه 31-65]
 • بای، حسینعلی تأثیر نسبی جنایت بر مرگ مجنیٌ‌علیه و مسئولیت ضارب [دوره 9، شماره 33، 1391، صفحه 161-190]
 • بای، حسینعلی تأثیر عدم درمان مجنی‌علیه در مسئولیت جانی [دوره 8، شماره 28، 1390، صفحه 139-168]
 • بای، حسینعلی قلمرو جبران خسارت به وسیله دولت در جنایات غیرعمدی «با نگاهی به نظام حقوقی انگلیس» [دوره 8، شماره 30، 1390، صفحه 159-188]
 • بای، حسینعلی بررسی فقهی و حقوقی هرزه‌نگاری در فضای مجازی [دوره 6، شماره 23، 1388، صفحه 97-125]
 • بای، حسینعلی قلمرو مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه [دوره 1، شماره 3، 1383، صفحه 71-101]
 • بای، حسینعلی مبانی‌ پرداخت دیه از بیت‌المال [دوره 2، شماره 5، 1384، صفحه 65-86]
 • بای، حسینعلی سیری در مستندات فقهی جرم‌انگاری افساد فی ‌الارض [دوره 2، شماره 7، 1384، صفحه 33-60]
 • بای، حسینعلی افساد فی‌الارض چیست، مفسد فی‌الارض کیست؟ [دوره 3، شماره 9، 1385، صفحه 29-58]
 • بای، حسینعلی بررسی قاعده دیه کوبیدگی استخوان [دوره 13، شماره 51، 1395، صفحه 161-192]
 • براتی، فرج الله بررسی فقهی و حقوقی قتل با فعل غیر مادی(غیراصابتی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • برهان مجرد، محسن بیع شرط به مثابه سازوکاری در تأمین مالی تجاری بین‌المللی [دوره 16، شماره 61، 1398]
 • برهانی، محسن عرف و مؤلفه‌های قانونی و مادی تشکیل‌دهنده پدیده‌ مجرمانه [دوره 10، شماره 36، 1392، صفحه 147-172]
 • برهانی، محسن فلسفة ‌مجازات [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 147-170]
 • برهانی، محسن مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران [دوره 14، شماره 53، 1396، صفحه 111-147]
 • بهاری‌زاده، مصطفی مسئولیت راننده بدون گواهینامه رانندگی [دوره 7، شماره 24، 1389، صفحه 179-208]

پ

 • پارساپور، محمد باقر تأملی فقهی درباره اعتبار رشد از نظر ازدواج در عقد نکاح [دوره 8، شماره 29، 1390، صفحه 89-109]
 • پارسامنش، محمدرضا تابعیت در اسلام [دوره 11، شماره 41، 1393، صفحه 107-130]
 • پارساییان، عطیه عرف و مؤلفه‌های قانونی و مادی تشکیل‌دهنده پدیده‌ مجرمانه [دوره 10، شماره 36، 1392، صفحه 147-172]
 • پروین، خیراله فرمان ضد مهاجرتی ترامپ، رئیس جمهورامریکا، در ترازوی حقوق داخلی و بین المللی [دوره 16، شماره 62، 1398، صفحه 209-228]
 • پژوهنده، سید جاسم بررسی فقهی و حقوقی قتل با فعل غیر مادی(غیراصابتی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پناهی بروجردی، زهرا بررسی تطبیقی مصلحت در مکاتب فردگرا و جمع‌گرای غربی و فقه امامیه [دوره 8، شماره 28، 1390، صفحه 105-138]
 • پوراسماعیلی، علیرضا توسعه یا تضییق عیوب موجب فسخ نکاح [دوره 8، شماره 31، 1390، صفحه 157-188]
 • پوراسماعیلی، علیرضا بررسی حقوقی برائت‌نامه‌های پزشکی [دوره 7، شماره 27، 1389، صفحه 83-105]
 • پوربافرانی، حسن اثر بخشی اجرایی به حکم کیفری خارجی؛ توجیه فقهی و کارآیی قضایی [دوره 15، شماره 56، 1397، صفحه 107-131]
 • پورقهرمانی، بابک بررسی فقهی و حقوقی هرزه‌نگاری در فضای مجازی [دوره 6، شماره 23، 1388، صفحه 97-125]
 • پورقهرمانی، بابک تجدیدنظر خواهی رئیس قوة قضائیه از آرای محاکم [دوره 1، شماره 3، 1383، صفحه 131-147]
 • پورقهرمانی، بابک قلمرو مفهومی «سوءاستفاده از قدرت» در معاونت در جرم [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 233-265]
 • پورمحمدی، شیما حقوق مرتبط با حق مؤلف [دوره 4، شماره 13، 1386، صفحه 73-96]
 • پیلوار، رحیم قلمروی آزادی اراده در ایجاد حقوق عینی جدید از منظر حقوق اموال و مالکیت و ثبت [دوره 16، شماره 63، 1398، صفحه 213-235]
 • پیوندی، غلامرضا نقد و بررسی تاریخ‌مندی احکام جزایی اسلام [دوره 9، شماره 35، 1391، صفحه 61-94]
 • پیوندی، غلامرضا برداشت اعضای پیوندی از مردگان مغزی [دوره 8، شماره 30، 1390، صفحه 109-129]
 • پیوندی، غلامرضا مطالعه تطبیقی معیار کودکی [دوره 7، شماره 27، 1389، صفحه 139-167]
 • پیوندی، غلامرضا حکمت‌های کیفر در نظام جزایی اسلام [دوره 13، شماره 48، 1395، صفحه 91-125]
 • پیوندی، غلامرضا مراقبت الکترونیکی و بررسی اجمالی آن براساس آموزه‌های فقه اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 193-220]
 • پیوندی، غلامرضا کیفرگذاری در پرتو اصل کرامت انسان [دوره 15، شماره 56، 1397، صفحه 133-159]
 • پیوندی، غلامرضا نقش احکام فقهی اسلامی در نظام حقوق جزایی کشورهای مهم اسلامی [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 191-230]

ت

 • تدیّن، عباس هسته‌های بسیار فعالِ نوجوانان بزهکار [دوره 4، شماره 14، 1386، صفحه 159-182]
 • تدیّن، عباس مطالعة تطبیقی مشروعیت تحصیل دلیل از طریق ضبط صدا و تصویر [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 113-127]
 • تقی پور درزی نقیبی، محمدحسین مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 15، شماره 57، 1397، صفحه 43-71]
 • تقی‌خانی، علی مخالفت با مالکیت فکری [دوره 3، شماره 10، 1385، صفحه 161-190]
 • تقی زاده، ابراهیم مطالعه تطبیقی حمایت از نام اثر [دوره 15، شماره 57، 1397، صفحه 157-176]
 • توسلی نائینی، منوچهر تأملی بر وضعیت حقوقی کودکان بی‌هویت ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی [دوره 6، شماره 22، 1388، صفحه 133-149]
 • توکلی کیا، امید شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 32، 1391، صفحه 7-35]
 • تولائی، علی مبانی و کاربرد قاعده فقهی «عرق ظالم»مبانی و کاربرد قاعده فقهی «عرق ظالم» [دوره 10، شماره 37، 1392، صفحه 99-120]
 • تولائی، علی تحلیل قاعده اغتفار و نقش آن در شروط ضمن عقد [دوره 15، شماره 56، 1397، صفحه 27-49]
 • تیموری، علیرضا ایده و حمایت از آن در حقوق مالکیت فکری [دوره 11، شماره 40، 1393، صفحه 71-104]

ث

ج

چ

 • چگنی، مهدی جهانی‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن در اثبات جرم پول‌شویی [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 207-237]
 • چنگایی، فرشاد تحدید قلمرو جرم محال [دوره 10، شماره 37، 1392، صفحه 147-169]

ح

 • حائری، سیداحسان بررسی هزینه‌های جرم با نگرشی اسلامی [دوره 7، شماره 24، 1389، صفحه 33-60]
 • حاج زاده، هادی امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه [دوره 12، شماره 44، 1394، صفحه 113-152]
 • حاجی‌ده‌آبادی، احمد بازپژوهی مجازات سابّ‌الامام [دوره 11، شماره 40، 1393، صفحه 39-70]
 • حاجی‌ده‌آبادی، احمد عدم اعتبار اقرار غیرقضایی در امور کیفری [دوره 10، شماره 39، 1392، صفحه 113-140]
 • حاجی‌ده‌آبادی، احمد قضاوت زن [دوره 8، شماره 28، 1390، صفحه 7-35]
 • حاجی‌ده‌آبادی، احمد مبانی فقهی حق سکوت متهم در دعاوی جزایی [دوره 7، شماره 25، 1389، صفحه 35-62]
 • حاجی‌ده‌آبادی، احمد قصاص و دیة زن [دوره 6، شماره 22، 1388، صفحه 151-181]
 • حاجی‌ده‌آبادی، احمد از جبران خسارت بزهدیده توسط بزهکار تا جبران خسارت توسط دولت [دوره 3، شماره 9، 1385، صفحه 95-122]
 • حاجی‌ده‌آبادی، احمد نقدی بر سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی در زمینة سرقت تعزیری [دوره 3، شماره 11، 1385، صفحه 121-144]
 • حاجی‌ده‌آبادی، احمد اجرای حدود در زمان غیبت [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 35-62]
 • حاجی‌ده‌آبادی، محمدعلی بررسی فقهی ـ حقوقی قضاوت جمعی [دوره 8، شماره 30، 1390، صفحه 77-107]
 • حاجی‌ده‌آبادی، محمدعلی بررسی هزینه‌های جرم با نگرشی اسلامی [دوره 7، شماره 24، 1389، صفحه 33-60]
 • حاجی‌ده‌آبادی، محمدعلی جرایم علیه مالکیت فکری در قوانین کیفری ایران و مقررات بین‌المللی [دوره 6، شماره 20، 1388، صفحه 57-87]
 • حاجی‌ده‌آبادی، محمدعلی قاعدة دفع افسد به فاسد و دلالت‌های حقوقی ـ جرم‌شناختی آن [دوره 5، شماره 18، 1387، صفحه 7-34]
 • حاجی‌ده آبادی، احمد مطلقة رجعیه؛ زوجة حقیقی یا زوجة حکمی؟ [دوره 2، شماره 8، 1385، صفحه 61-88]
 • حاجی‌ده آبادی، محمدعلی نقش وقف در پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی [دوره 6، شماره 22، 1388، صفحه 37-64]
 • حاجی ده‌آبادی، احمد قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنّت [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 39-70]
 • حاجی ده آبادی، احمد تجزیه‌پذیری اقرار مقید در امور کیفری و مدنی [دوره 9، شماره 35، 1391، صفحه 7-35]
 • حاجی ده آبادی، احمد تأملی بر مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 12، شماره 46، 1394، صفحه 7-31]
 • حاجی ده آبادی، احمد قاعدة دیة اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 137-168]
 • حاجی ده آبادی، احمد قاعدة درأ در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 2، شماره 6، 1384، صفحه 33-62]
 • حاجی ده آبادی، احمد «شرکت در جرم» در قانون مجازات اسلامی1392 [دوره 13، شماره 50، 1395، صفحه 7-36]
 • حاجی ده آبادی، احمد امکان‌سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی [دوره 15، شماره 58، 1397، صفحه 93-118]
 • حاجی ده آبادی، احمد اهم چالش‌ها و بایسته‌های تقنین در جرم جعل [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 39-61]
 • حاجی ده آبادی، احمد مبانی فقهی حجیت کارشناسی در امور کیفری و شناسایی قلمرو آن با تأکید بر سیره عقلا [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 129-151]
 • حاجی ده آبادی، محمد علی مبانی، آثار و چالش‌های حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعوای کیفری [دوره 13، شماره 51، 1395، صفحه 71-102]
 • حاجی ده آبادی، محمد علی از بحران کرونا تا بحران سیاست جناییی [دوره 17، شماره 64، 1399]
 • حاجی عزیزی، بیژن بررسی فقهی ـ حقوقی تعهدات تخییری [دوره 14، شماره 52، 1396، صفحه 69-95]
 • حافظی، معصومه تصویر ریاست مرد بر خانواده در آینه وحی [دوره 8، شماره 31، 1390، صفحه 33-61]
 • حبیب‌زاده، محمد‌جعفر تحلیل جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 9، 1385، صفحه 123-140]
 • حبیب نزاد، سید احمد لزوم گذار از ”تعهد به وسیله" به "تعهد به نتیجه" در تفسیرتعهدات دولت در اصل سوم قانون اساسی [دوره 14، شماره 53، 1396، صفحه 59-84]
 • حبیب‌نژاد، سید احمد ماهیت نمایندگی با تکیه بر مفاهیم اسلامی ـ فقهی [دوره 2، شماره 8، 1385، صفحه 125-148]
 • حبیب‌نژاد، سیداحمد ابزارهای نظارتی رئیس‌جمهور بر مصوبات قوه مجریه [دوره 7، شماره 25، 1389، صفحه 119-140]
 • حبیب‌نژاد، سیداحمد بررسی حقوقی شوراهای اسلامی شهر در پرتو اصول تمرکززدایی [دوره 6، شماره 20، 1388، صفحه 111-131]
 • حبیب نژاد، سیداحمد محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات در اینترنت [دوره 8، شماره 28، 1390، صفحه 191-219]
 • حبیب نژاد، سیداحمد شاخص‌های شفافیت در حکومت اسلامی (با تأکید بر حکومت علوی) [دوره 13، شماره 49، 1395، صفحه 129-157]
 • حبیب نژاد، سیداحمد چالش ها و رهیافت‌های استقرار رژیم پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 61، 1398]
 • حبیب نژاد، سیداحمد نظام مداخلات حمایتی دولت از گروههای آسیب پذیر در وضعیت های بحرانی و اضطراری با تاکید بر همه‌گیری کرونا [دوره 17، شماره 64، 1399، صفحه 181-204]
 • حبیبی‌تبار، جواد تحلیل ماهیت و احکام انحلال نکاح غایب مفقود الاثر [دوره 3، شماره 10، 1385، صفحه 33-62]
 • حبیبی‌تبار، جواد تحلیل ماهیت و احکام انحلال نکاح به‌لحاظ ترک انفاق [دوره 4، شماره 15، 1386، صفحه 39-60]
 • حبیبی تبار، محمود امکان‌سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی [دوره 15، شماره 58، 1397، صفحه 93-118]
 • حبیبی مجنده، محمد تنوع نظریه‌های مالکیت معنوی [دوره 4، شماره 13، 1386، صفحه 11-42]
 • حبیبی مجنده، محمد تاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها درآلمان، انگلیس و ایران [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 79-105]
 • حدادی، مهدی صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری [دوره 2، شماره 6، 1384، صفحه 136-184]
 • حدادی‌منش، مجید قبض حکمی ثمن در بیع سلم [دوره 7، شماره 26، 1389، صفحه 7-27]
 • حسن‌زاده، مهدی بررسی فقهی ـ حقوقی اثر رجوع شاهد از شهادت در دعاوی مدنی [دوره 11، شماره 41، 1393، صفحه 7-27]
 • حسن‌زاده، مهدی اثر تعذر حضور شاهد برای ادای گواهی [دوره 9، شماره 35، 1391، صفحه 95-111]
 • حسن‌زاده، مهدی مهلت اقامه دعوای اضافی [دوره 8، شماره 29، 1390، صفحه 133-151]
 • حسن‌زاده، مهدی دعاوی متقابل و جلب شخص ثالث در واخواهی و تجدیدنظر [دوره 8، شماره 31، 1390، صفحه 189-211]
 • حسن زاده، مهدی رابطه کارشناسی و شهادت در فقه‌ و حقوق [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 71-83]
 • حسن زاده، مهدی کارشناسی؛ دلیلی مستقل از علم قاضی [دوره 3، شماره 12، 1386، صفحه 63-76]
 • حسنوند، امین بررسی فقهی ـ حقوقی تعهدات تخییری [دوره 14، شماره 52، 1396، صفحه 69-95]
 • حسنی، ابوالحسن مسئله خطا در اجتهاد [دوره 12، شماره 45، 1394، صفحه 107-124]
 • حسنی، سیدحمیدرضا درآمدی بر مبانی فهم متن از دیدگاه محقق اصفهانی و هرمنوتیک [دوره 9، شماره 34، 1391، صفحه 71-108]
 • حسنی، محمد مبانی نظری سیاست جنایی در قبال مفاسد اقتصادی [دوره 14، شماره 55، 1396، صفحه 83-110]
 • حسنی، محمد سیاست جنایی افتراقی در سنت علوی با تاکید برعهدنامه مالک [دوره 15، شماره 58، 1397، صفحه 145-173]
 • حسین‌زاده، جواد اوصاف قرارداد اختیار معامله [دوره 6، شماره 22، 1388، صفحه 65-98]
 • حسین‌زاده، جواد تبیین قرارداد اختیار معامله [دوره 5، شماره 19، 1387، صفحه 87-119]
 • حسینی، سیدنیما ملاحظات اخلاقی در روش‌های تولید و کاربرد حیوانات تراریخته [دوره 14، شماره 52، 1396، صفحه 163-199]
 • حسینی، محمد جواد چالش ها و رهیافت‌های استقرار رژیم پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 61، 1398]
 • حقیقت پور، حسین امکان سنجی حق بازفروش مبیع در فقه امامیه [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 267-292]
 • حکمت‌نیا، محمود وضعیت حقوقی معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 10، شماره 36، 1392، صفحه 7-36]
 • حکمت‌نیا، محمود سلاح‌‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی و حقوقی ممنوعیت استفاده از آنها [دوره 10، شماره 38، 1392، صفحه 53-87]
 • حکمت‌نیا، محمود نظریه حق از دیدگاه محمدحسین غروی اصفهانی (محقق اصفهانی) [دوره 9، شماره 34، 1391، صفحه 7-36]
 • حکمت‌نیا، محمود مسئولیت مدنی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در فرآورده‌های دارویی [دوره 8، شماره 29، 1390، صفحه 61-88]
 • حکمت‌نیا، محمود تحولات بین‌المللی در حوزه حمایت حقوقی از نشانه‌های جغرافیایی با تأکید بر فرش‌های ایرانی [دوره 7، شماره 27، 1389، صفحه 57-81]
 • حکمت‌نیا، محمود مصادیق حقوق مالکیت فکری در صنعت ورزش [دوره 6، شماره 23، 1388، صفحه 127-158]
 • حکمت‌نیا، محمود بومی سازی نهادهای حقوقی با رویکرد اسلامی [دوره 2، شماره 7، 1384، صفحه 61-78]
 • حکمت‌نیا، محمود جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری [دوره 2، شماره 8، 1385، صفحه 89-104]
 • حکمت‌نیا، محمود مذاق شریعت [دوره 3، شماره 9، 1385، صفحه 11-28]
 • حکمت‌نیا، محمود مخالفت با مالکیت فکری [دوره 3، شماره 10، 1385، صفحه 161-190]
 • حکمت‌نیا، محمود مسئولیت مدنی در قرآن [دوره 4، شماره 15، 1386، صفحه 7-38]
 • حکمت‌نیا، محمود معماری شهری و مالکیت فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع [دوره 16، شماره 63، 1398، صفحه 115-131]
 • حکمت نیا، محمود قواعد بنیادین در حقوق و روش‌شناسی احراز و توسعه آنها [دوره 11، شماره 42، 1393، صفحه 7-37]
 • حکمت نیا، محمود مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه [دوره 11، شماره 40، 1393، صفحه 7-37]
 • حکمت نیا، محمود اخلاق زیستی و جایگاه آن در علوم اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1391، صفحه 7-35]
 • حکمت نیا، محمود جایگاه مطالعات اخلاقی در نظام مالکیت فکری [دوره 12، شماره 45، 1394، صفحه 7-36]
 • حکمت نیا، محمود اصل سرزمینی؛ مبنای نظری و آثار آن در نظام حقوق مالکیت فکری [دوره 6، شماره 20، 1388، صفحه 7-36]
 • حکمت نیا، محمود مروری بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن [دوره 2، شماره 5، 1384، صفحه 43-64]
 • حکمت نیا، محمود بررسی و نقد نظریه «تفکیک قصد و فعل» در استفاده از سلاح هسته‌ای [دوره 14، شماره 54، 1396، صفحه 60-86]
 • حکمت نیا، محمود مطالعه تطبیقی حمایت از نام اثر [دوره 15، شماره 57، 1397، صفحه 157-176]
 • حکمت نیا، محمود مبانی استثنائات بهره برداری از حق اختراع [دوره 15، شماره 59، 1397، صفحه 141-172]
 • حکمت نیا، محمود مسئولیت مدنی ناشی از تولید ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی خودمختار [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 231-258]
 • حکمت نیا، محمود مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی الگوی مواجهه ملی با بیماریهای همه‌گیر با تاکید بر کرونا [دوره 17، شماره 64، 1399، صفحه 7-50]
 • حکیمیان، علی محمد قاعده احترام مبنای مسئولیت مدنی مسلمانان نسبت به یکدیگر [دوره 9، شماره 33، 1391، صفحه 37-71]
 • حکیمیان، علی محمد ماهیت تملیکی بیع کلی بر ذمه و دین [دوره 14، شماره 53، 1396، صفحه 85-109]
 • حیدری، علی‌مراد نقد کیفرشناختیِ تشهیر رسانه‌ای [دوره 10، شماره 38، 1392، صفحه 133-160]
 • حیدری، علی‌مراد نقد سیاست جنایی تقنینی در قبال تأثیر روابط خانوادگی [دوره 9، شماره 32، 1391، صفحه 151-180]
 • حیدری، علی‌مراد بررسی فقهی ـ ‌حقوقیِ مباهته رسانه‌ای [دوره 12، شماره 47، 1394، صفحه 113-130]
 • حیدری، علی‌مراد جرم انگاری پول‌شویی [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 131-156]
 • حیدری، علی مراد چالش‌های سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک [دوره 12، شماره 45، 1394، صفحه 159-185]
 • حیدری، فاطمه وکالت در امور درمانی از نگاه فقه امامیه [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 51-76]

خ

 • خالقی، ابوالفتح فرض قانونی علم و اطلاع نسبت به امور حکمی (قانون) [دوره 12، شماره 46، 1394، صفحه 61-84]
 • خالقی، ابوالفتح ضرورت و امکان‌سنجی تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی اسلامی از منظر حقوق بین‌الملل و اسلام [دوره 16، شماره 63، 1398، صفحه 69-94]
 • خدابخشی، عبدالله قسامه در رویّه قضایی [دوره 7، شماره 25، 1389، صفحه 141-174]
 • خدابخشی، عبدالله نقش قواعد مدنی در شناسایی مسئولیت کیفری شخص حقوقی [دوره 5، شماره 17، 1387، صفحه 121-149]
 • خسروآبادی، امیرحسین جهانی‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن در اثبات جرم پول‌شویی [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 207-237]
 • خسروشاهی، قدرت الله امکان سنجی پذیرش احکام دادگاه های کشور های اسلامی از منظر فقه امامیه با تاکید بر احوال شخصیه [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 267-287]
 • خلج، یوسف حمایت از نشانهای تجاری در شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای [دوره 4، شماره 14، 1386، صفحه 103-130]
 • خلج، یوسف حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در محیط مجازی [دوره 4، شماره 15، 1386، صفحه 115-146]
 • خوشنویس، امرالله مصادیق حقوق مالکیت فکری در صنعت ورزش [دوره 6، شماره 23، 1388، صفحه 127-158]
 • خوشنویس، داود مطالعه تطبیقی حمایت از نام اثر [دوره 15، شماره 57، 1397، صفحه 157-176]
 • خیرمند، الهه پدرسالاری کیفری؛ مفهوم، انواع، مشروعیت و مصادیق آن در حقوق کیفری [دوره 12، شماره 45، 1394، صفحه 67-106]

د

 • دادجو، مهسا مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران [دوره 14، شماره 53، 1396، صفحه 111-147]
 • دادگر، یدالله بازشناسی عدالت معاوضی از دیدگاه مطلوبیت‌گرایی [دوره 15، شماره 58، 1397، صفحه 7-39]
 • دادمرزی، سیدمهدی محدودیت اشتغال زوجه از منظر صاحب عروه [دوره 6، شماره 23، 1388، صفحه 37-62]
 • دادمرزی، سیدمهدی بررسی انتقادی طرحی جهانی پیرامون حقوق خانواده در اسلام [دوره 1، شماره 3، 1383، صفحه 183-200]
 • دانش پژوه، مصطفی تأملی «ایضاحی‌ـ انتقادی‌ـ اصلاحی» در اصول و مواد قانونی مربوط به احوال شخصیه اقلیت‌های دینی و مذهبی در حقوق ایران [دوره 14، شماره 53، 1396، صفحه 25-57]
 • دبیرنیا، علیرضا جایگاه دستورگرایی جوهری در اندیشه حقوق اساسی و اسلامی شهید بهشتی (ره) [دوره 16، شماره 62، 1398، صفحه 161-190]
 • درودی، علی نقش امارات قانونی در حقوق کیفری [دوره 9، شماره 35، 1391، صفحه 137-169]
 • درودی، علی بررسی فقهی شرط «تناسب دفاع و تعدی» در دفاع مشروع [دوره 8، شماره 30، 1390، صفحه 29-58]
 • درودی، علی فرض قانونی علم و اطلاع نسبت به امور حکمی (قانون) [دوره 12، شماره 46، 1394، صفحه 61-84]
 • درویشی، غلامعلی بررسی دلایل مبنایی توکیل‌ناپذیری اقرار قاطع دعوی [دوره 8، شماره 28، 1390، صفحه 169-189]
 • دشتی، تقی مفهوم‌شناسی اقلیت (ارائه الگویی روشمند برای تعریف و تشخیص اقلیت) [دوره 7، شماره 25، 1389، صفحه 175-202]
 • دهقانی، علی استقلال بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی و تأثیر آن در تحقق دادرسی عادلانه [دوره 6، شماره 20، 1388، صفحه 89-109]
 • دیبامهر، مینا نقدی بر جرم‌انگاری «فعالیت تبلیغی» در پرتو اصل آزادی بیان [دوره 15، شماره 57، 1397، صفحه 125-155]
 • دیلمی، احمد قاعدة احترام، تکلیف یا مسئولیت [دوره 15، شماره 56، 1397، صفحه 7-25]
 • دیلمی، احمد قاعده اهم و مهم و کارکردهای حقوقی آن [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 31-50]

ذ

ر

 • رازقیان، سینا ترابط حقوق شهروندی و مبانی آن با حقوق نفت و گاز در ایران [دوره 15، شماره 58، 1397، صفحه 119-144]
 • راسخ، محمد نسبت حکومت با زندگی مطلوب «نگرشی به رویکرد کمال‌گرایی» [دوره 8، شماره 30، 1390، صفحه 59-76]
 • راعی، مسعود رویکرد فقه امامیه به عدالت معاوضی و تأثیر آن بر عقود الحاقی [دوره 11، شماره 40، 1393، صفحه 135-165]
 • ربانی موسویان، سید علی شرط عدم مسئولیت قراردادی مهندس ناظر از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 153-181]
 • رجائی، فاطمه بررسی فقهی حقوقی حق اختصاص [دوره 10، شماره 39، 1392، صفحه 141-165]
 • رجائی، فاطمه بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به مادّه 483 قانون مدنی [دوره 13، شماره 50، 1395، صفحه 93-123]
 • رجبی، جواد پیشگیری کیفری از بزهدیدگی مکرر [دوره 9، شماره 34، 1391، صفحه 167-192]
 • رجبی، عبداله ضمان مدنی ناشی از نقض حق فکری: دعوای مسؤولیت یا استیفا؟ [دوره 14، شماره 55، 1396، صفحه 129-154]
 • رجبی، محمد تأملی بر مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 12، شماره 46، 1394، صفحه 7-31]
 • رجبی، محمد «علم به حرمت» به‌عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم حدی [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 137-157]
 • رحمانی، محمد مالکیت دولت [دوره 3، شماره 10، 1385، صفحه 139-160]
 • رحمت اللهی، حسین امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه [دوره 12، شماره 44، 1394، صفحه 113-152]
 • رحمت اللهی، حسین بررسی تطبیقی مصلحت در مکاتب فردگرا و جمع‌گرای غربی و فقه امامیه [دوره 8، شماره 28، 1390، صفحه 105-138]
 • رحیمی، سید علی اصغر ماهیت اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها از منظر فقه امامیه [دوره 15، شماره 57، 1397، صفحه 7-42]
 • رحیمی، سید علی اصغر امکان‌سنجی اجرای احکام فقه امامیه درمورد اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 7-38]
 • رحیمی، سیدعلی‌اصغر ماهیت حقوقی و شرایط ارکان اوراق بهادار اجاره [دوره 9، شماره 32، 1391، صفحه 91-121]
 • رحیمی‌نژاد، اسمعیل بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 40، 1393، صفحه 105-133]
 • رحیمی نژاد، اسمعیل بررسی میزان بازتاب‌ آموزه‌های بزه‌دیده‌شناسی علمی در سیاست‌ جنایی تقنینی ایران [دوره 15، شماره 59، 1397، صفحه 173-198]
 • رشاد، علی‌اکبر گسترة کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین [دوره 2، شماره 8، 1385، صفحه 11-38]
 • رشاد، علی اکبر سنت پژوهی [دوره 1، شماره 3، 1383، صفحه 9-42]
 • رضائی‌راد، عبدالحسین گستره کارآمدی قاعده فقهی لاضرر [دوره 7، شماره 25، 1389، صفحه 63-89]
 • رضایی راد، عبدالحسین نگاهی کارکرد‌گرایانه به قاعده فقهی اعراض [دوره 8، شماره 30، 1390، صفحه 131-157]
 • رضوی، محمدحسن مطالعة تطبیقی قاعدة رضایت زیان‌دیده و اقدام (در نظام حقوقی کامن‌لا و اسلام) [دوره 4، شماره 15، 1386، صفحه 61-82]
 • رفیعی، محمدرضا نسبت حکومت با زندگی مطلوب «نگرشی به رویکرد کمال‌گرایی» [دوره 8، شماره 30، 1390، صفحه 59-76]
 • رهایی، سعید وکالت در امور درمانی از نگاه فقه امامیه [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 51-76]
 • رهبرپور، محمدرضا مبانی فقهی ممنوعیت و جرم‌انگاری در قلمروی اخلاق زیستی [دوره 11، شماره 42، 1393، صفحه 119-140]
 • ره پیک، حسن مسؤولیّت مدنی شخص غیر‌ممیز [دوره 16، شماره 63، 1398، صفحه 7-35]
 • رهدارپور، حامد تحدید قلمرو جرم محال [دوره 10، شماره 37، 1392، صفحه 147-169]
 • روح‌الامینی، محمود دگرگونی‌های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 129-156]
 • ریاحی، جواد ارزیابی مجازات‌های اجتماعی مندرج در لایحه مجازات اسلامی در پرتو الگوی جایگزینی [دوره 9، شماره 33، 1391، صفحه 191-216]
 • ریاحی، نوربخش مبانی نظری مصونیت و مسئولیت مدنی دولت [دوره 15، شماره 58، 1397، صفحه 175-203]

ز

 • زارع، زینب امکان سنجی حق بازفروش مبیع در فقه امامیه [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 267-292]
 • زمانی، جعفر وضعیت حقوقی معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 10، شماره 36، 1392، صفحه 7-36]
 • زمانی، سید قاسم نزاکت قضایی: معیارهای تشخیص و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران [دوره 15، شماره 59، 1397، صفحه 87-121]
 • زمانی، محمود مسئولیت ناشی از تأخیر یا ترک درمان صدمات عمدی [دوره 6، شماره 23، 1388، صفحه 159-189]
 • زمانی، محمود بازشناسی عدالت معاوضی از دیدگاه مطلوبیت‌گرایی [دوره 15، شماره 58، 1397، صفحه 7-39]
 • زهروی، رضا بررسی تطبیقی فردی‌کردن ادله در سیاست جنایی اسلام، ایران و فرانسه [دوره 13، شماره 50، 1395، صفحه 125-156]

س

 • ساجدی، مهدی بررسی فقهی اطاعت زوجه از زوج [دوره 8، شماره 29، 1390، صفحه 7-31]
 • ساردوئی نسب، محمد ماهیت حقوقی تعهد «دریافت یا پرداخت» و اعتبار آن در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه [دوره 16، شماره 63، 1398، صفحه 37-67]
 • ساریخانی، عادل بررسی فقهی شرط «تناسب دفاع و تعدی» در دفاع مشروع [دوره 8، شماره 30، 1390، صفحه 29-58]
 • ساریخانی، عادل تأثیر حدوث جنون پس از ارتکاب جرم بر مجازات [دوره 7، شماره 26، 1389، صفحه 89-113]
 • ساریخانی، عادل مسئولیت کیفری مسلمان نسبت به قتل اهل ذمّه [دوره 5، شماره 18، 1387، صفحه 171-198]
 • ساریخانی، عادل «علم به حرمت» به‌عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم حدی [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 137-157]
 • سبحانی نیا، علی کاوشی فقهی در ضمانت نامه بانکی [دوره 16، شماره 62، 1398، صفحه 123-151]
 • ستوده، حمید انشای فعلی نکاح؛ جستاری در عدم مشروعیت [دوره 9، شماره 32، 1391، صفحه 123-150]
 • ستوده، حمید برداشت اعضای پیوندی از مردگان مغزی [دوره 8، شماره 30، 1390، صفحه 109-129]
 • سروش محلاتی، محمد ابهامات فقهی ـ حقوقی وکالت زوجه در طلاق [دوره 5، شماره 18، 1387، صفحه 59-86]
 • سعادت‌مصطفوی، مصطفی عدم‌النفع [دوره 7، شماره 26، 1389، صفحه 59-88]
 • سعید، سیده زهرا لزوم گذار از ”تعهد به وسیله" به "تعهد به نتیجه" در تفسیرتعهدات دولت در اصل سوم قانون اساسی [دوره 14، شماره 53، 1396، صفحه 59-84]
 • سلیمانی دینانی، مائده تعلیق حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد حقوق بشری [دوره 13، شماره 50، 1395، صفحه 37-60]
 • سلیمی، عبدالحکیم اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین‌الملل [دوره 12، شماره 47، 1394، صفحه 79-112]
 • سلیمی ترکمانی، حجت تأملی بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، ناشی از نقض حقوق بشردوستانة بین‌المللی [دوره 5، شماره 17، 1387، صفحه 179-205]
 • سمائی، مهدی اقتضائات موضوعیت‌داشتنِ دلائل شرعی در قانون مجازات اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1395، صفحه 31-56]
 • سیادت، سیدمحمدحسن جهانی‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن در اثبات جرم پول‌شویی [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 207-237]
 • سیدعلیزاده گنجی، سیدجواد نشوز زوج در فقه و حقوق خانواده جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1392، صفحه 73-97]
 • سیدی آرانی، سیدعباس مقایسه تطبیقی شرکت ‌نسبی در حقوق ایران با شرکت ‌مدنی در حقوق فرانسه [دوره 15، شماره 59، 1397، صفحه 7-34]
 • سیدی آرانی، سیدعباس مطالعه تطبیقی پیشگیری از ورشکستگی شرکت تجاری در بحران عمومی با تاکید بر کرونا [دوره 17، شماره 64، 1399، صفحه 111-134]
 • سیفی، محمدمهدی فرمان ضد مهاجرتی ترامپ، رئیس جمهورامریکا، در ترازوی حقوق داخلی و بین المللی [دوره 16، شماره 62، 1398، صفحه 209-228]

ش

 • شاکر، حسین بررسی قاعده دیه کوبیدگی استخوان [دوره 13، شماره 51، 1395، صفحه 161-192]
 • شبیری زنجانی، سید حسن نقدی بر استثناء مهندسی معکوس نرم افزارها در تحولات تقنینی ایران با مطالعه تطبیقی حقوق اتحادیه اروپا [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 299-331]
 • شبیری زنجانی، سیدحسن مبانی فقهی حق افشای اثر [دوره 10، شماره 37، 1392، صفحه 7-43]
 • شریعتی، روح الله مبانی و حقوق جهانگردان از دیدگاه منابع اسلامی [دوره 2، شماره 7، 1384، صفحه 9-32]
 • شریفی، ابراهیم اثر بخشی اجرایی به حکم کیفری خارجی؛ توجیه فقهی و کارآیی قضایی [دوره 15، شماره 56، 1397، صفحه 107-131]
 • شریفی، عنایت منشأ الزام در احکام فقهى و شرعی [دوره 12، شماره 44، 1394، صفحه 67-87]
 • شکوری، ابوالفضل حق حاکمیت و تعیین سرنوشت از منظر فقه سیاسی شیعه [دوره 14، شماره 53، 1396، صفحه 7-23]
 • شمسایی، محمد تأملی بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، ناشی از نقض حقوق بشردوستانة بین‌المللی [دوره 5، شماره 17، 1387، صفحه 179-205]
 • شمس ناتری، محمد ابراهیم اقتضائات موضوعیت‌داشتنِ دلائل شرعی در قانون مجازات اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1395، صفحه 31-56]
 • شمس ناتری، محمدابراهیم ارزیابی مجازات‌های اجتماعی مندرج در لایحه مجازات اسلامی در پرتو الگوی جایگزینی [دوره 9، شماره 33، 1391، صفحه 191-216]
 • شمس ناتری، محمدابراهیم جرائم سازمان‌یافته [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 109-130]
 • شمس ناتری، محمدابراهیم عوامل و نتایج تورم کیفری و راهکارهای مقابله با آن [دوره 5، شماره 17، 1387، صفحه 93-120]
 • شهبازی‌نیا، مرتضی تأثیر اشتباه‌های تایپی و غلط‌های املایی بر قرارداد اعتبار اسنادی [دوره 6، شماره 21، 1388، صفحه 157-172]
 • شهیدی، سیدمرتضی شرط خیار به مدت حیات در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 33-49]
 • شیخ، سعید تاثیر اکراه در قتل از ناحیه مقتول [دوره 16، شماره 62، 1398، صفحه 191-208]
 • شیخی، مریم راهکارهای کیفری مقابله با نقض حقوق مالکیت صنعتی: با لحاظ حقوق تطبیقی [دوره 4، شماره 13، 1386، صفحه 177-202]
 • شیدائیان، مهدی چالش برون‌فقهی اجرای حدود در عصر غیبت [دوره 7، شماره 27، 1389، صفحه 107-137]
 • شیروی، عبدالحسین حل و فصل اختلاف‌های ناشی از اعطای یارانه‌های صادراتی در سازمان تجارت جهانی [دوره 7، شماره 26، 1389، صفحه 29-58]
 • شیروی، عبدالحسین مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط [دوره 4، شماره 13، 1386، صفحه 153-176]
 • شیروی، عبدالحسین امکان فروش مبیع سلف پیش از سررسید از دیدگاه فقهای شیعه و اهل تسنّن [دوره 14، شماره 55، 1396، صفحه 28-58]
 • شیروی، عبدالحسین عدم موضوعیت حکم مثلی و قیمی در مسئله جبران کاهش ارزش پول [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 7-32]

ص

 • صادقی، علی مبانی فقهی حجیت کارشناسی در امور کیفری و شناسایی قلمرو آن با تأکید بر سیره عقلا [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 129-151]
 • صادقی، محسن بررسی نامهای دامنه از منظر حقوق مالکیت فکری با نگاهی به حقوق ایران [دوره 4، شماره 13، 1386، صفحه 99-130]
 • صادقی، محمد جنبه‌های حقوقی و فقهی سنّت شاباش به‌عنوان تأمین مالی ازدواج [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 183-206]
 • صادقی، محمد هادی عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آنها [دوره 13، شماره 48، 1395، صفحه 37-71]
 • صادقی، محمد هادی تبیین دامنه تاثیر قاعده احسان [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 117-143]
 • صادقی، محمدهادی موارد امکان جبران خسارت مازاد بر دیه و قصاص [دوره 10، شماره 36، 1392، صفحه 37-64]
 • صادقی، محمود حقوق مرتبط با حق مؤلف [دوره 4، شماره 13، 1386، صفحه 73-96]
 • صادقی، محمود درآمدی بر حمایت از حقوق پدیدآورندة پایگاه داده [دوره 4، شماره 13، 1386، صفحه 131-152]
 • صادقی، محمود حمایت از نشانهای تجاری در شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای [دوره 4، شماره 14، 1386، صفحه 103-130]
 • صادقی، محمود حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در محیط مجازی [دوره 4، شماره 15، 1386، صفحه 115-146]
 • صادقی فدکی، سیدعبدالله بررسی ماهیت فقهی و حقوقی و سود علی‌الحساب اوراق مشارکت [دوره 7، شماره 25، 1389، صفحه 91-117]
 • صادقی مقدم، محمدحسن چشم‌انداز رهن منفعت از حیث اجرا در نظام حقوقی ایران [دوره 14، شماره 54، 1396، صفحه 7-32]
 • صادقی مقدم، محمدحسن بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 63-89]
 • صالح، ایمان بررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 15، شماره 58، 1397، صفحه 41-69]
 • صالحی، ریحانه آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها در پرتوِ اصل 27 قانون اساسی ایران [دوره 14، شماره 52، 1396، صفحه 127-162]
 • صالحی علی آبادی، حامد بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 63-89]
 • صالحی مازندرانی، محمد مبانی و قلمرو کفالت قهری از منظر فقه و حقوق [دوره 11، شماره 41، 1393، صفحه 83-106]
 • صالحی مازندرانی، محمد نقدی بر ضمانت قهری کفیل «مقرر در مادّه 740ق.م.» [دوره 9، شماره 35، 1391، صفحه 37-59]
 • صالحی مازندرانی، محمد مسئولیت مدنی دولت از دیدگاه فقهی [دوره 8، شماره 30، 1390، صفحه 7-28]
 • صالحی مازندرانی، محمد تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی [دوره 2، شماره 7، 1384، صفحه 133-160]
 • صالحی مازندرانی، محمد بررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 15، شماره 58، 1397، صفحه 41-69]
 • صرّامی، سیف‌الله منابع فقه در قرآن کریم [دوره 5، شماره 17، 1387، صفحه 39-64]
 • صفاحسینی، امیرحسین روایات قابل استناد در فقه [دوره 13، شماره 48، 1395، صفحه 73-90]
 • صفایی، سید حسین انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 7-39]
 • صفایی، سیدحسین رابطه آزادی اطلاعات با حریم خصوصی [دوره 9، شماره 33، 1391، صفحه 135-159]
 • صفایی، سیدحسین تضامن طلبکاران و آثار آن میان طلبکاران با بدهکار و با یکدیگر [دوره 13، شماره 50، 1395، صفحه 61-91]
 • صفدری، مرضیه تحلیل ویژگی‌ها و ماهیت تضامین شخصی بورسی [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 91-116]
 • صفرخانی، محدثه بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 40، 1393، صفحه 105-133]
 • صفری، حاتمه قلمروی آزادی اراده در ایجاد حقوق عینی جدید از منظر حقوق اموال و مالکیت و ثبت [دوره 16، شماره 63، 1398، صفحه 213-235]
 • صفری، محسن مسئولیت راننده بدون گواهینامه رانندگی [دوره 7، شماره 24، 1389، صفحه 179-208]
 • صفری، محسن تحلیل نظریات پنجگانه درخصوص حق‌الزحمه‌ متولی امور صغیر وضابطه ومیزان آن [دوره 16، شماره 62، 1398، صفحه 31-60]

ض

 • ضیائی فر، سعید روایات قابل استناد در فقه [دوره 13، شماره 48، 1395، صفحه 73-90]
 • ضیایی، سیدیاسر قلمرو شکلی و ماهوی مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی ایران [دوره 11، شماره 41، 1393، صفحه 63-82]

ط

 • طالبی، علی بررسی تطبیقی نظریه‌های موجه‌ساز حقوق بشر در غرب و اسلام [دوره 9، شماره 32، 1391، صفحه 37-61]
 • طالبی، محمدحسین بررسی تطبیقی نظریه‌های موجه‌ساز حقوق بشر در غرب و اسلام [دوره 9، شماره 32، 1391، صفحه 37-61]
 • طالبی آشتیانی، محمد علی مبانی فقهی قاعده تخفیف و مسامحه در مجازاتهای حدی وتعزیری [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 185-211]
 • طالبی چاهوکی، اکبر اصل بر نظارت در امور عمومی با نگاه به آموزه های اسلامی [دوره 16، شماره 62، 1398، صفحه 91-120]
 • طباطبایی، سید محمد صادق تحلیل فقهی صحت شرکت اعمال از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 59، 1397، صفحه 35-56]
 • طباطبایی، سیدمحمدصادق قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی [دوره 8، شماره 31، 1390، صفحه 127-155]
 • طلابکی، اکبر بازخوانی مبانی حقوقی امر به معروف و نهی از منکر با نگاهی به حقوق بشر معاصر [دوره 12، شماره 47، 1394، صفحه 33-50]
 • طلابکی، اکبر حقوق بشر و تنوع فرهنگی؛ با نگاهی به رویکرد اسلامی [دوره 15، شماره 59، 1397، صفحه 199-228]
 • طهماسبی، علی درآمدی بر حمایت از حقوق پدیدآورندة پایگاه داده [دوره 4، شماره 13، 1386، صفحه 131-152]

ع

 • عالمی طامه، حسن عقد فرزندخواندگی [دوره 5، شماره 19، 1387، صفحه 37-62]
 • عالمی طامه، محمدمهدی تأثیر رضایت پیشین مجنیٌ‌علیه در سقوط قصاص و دیه [دوره 8، شماره 29، 1390، صفحه 111-131]
 • عالمی طامه، محمدمهدی جرایم علیه مالکیت فکری در قوانین کیفری ایران و مقررات بین‌المللی [دوره 6، شماره 20، 1388، صفحه 57-87]
 • عالی پناه، علیرضا اصل یا مستثنا بودن مشروعیت عقود مشارکتی [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 169-192]
 • عالی پناه، علیرضا قواعد حاکم بر استثنائات حق اختراع، در چارچوب فقه امامیه [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 239-273]
 • عامری، زهرا شاخص‌های شفافیت در حکومت اسلامی (با تأکید بر حکومت علوی) [دوره 13، شماره 49، 1395، صفحه 129-157]
 • عامری، زهرا نظام مداخلات حمایتی دولت از گروههای آسیب پذیر در وضعیت های بحرانی و اضطراری با تاکید بر همه‌گیری کرونا [دوره 17، شماره 64، 1399، صفحه 181-204]
 • عبادتی وایقان، عباس تحولات بین‌المللی در حوزه حمایت حقوقی از نشانه‌های جغرافیایی با تأکید بر فرش‌های ایرانی [دوره 7، شماره 27، 1389، صفحه 57-81]
 • عباسی، بیژن چالش قانونمداری در برداشت متفکرین اهل سنت از مشروعیت دولت با تاکید بر عدالت حاکم [دوره 15، شماره 57، 1397، صفحه 73-97]
 • عباسی، بیژن اقلیت‌ها در جستجوی نظام‌ خاص حقوق‌بشر؛ مطالعه موردی شیعیان عربستان‌سعودی [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 153-184]
 • عبداللهی ویشکایی، سمیه مسئولیت مدنی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در فرآورده‌های دارویی [دوره 8، شماره 29، 1390، صفحه 61-88]
 • عبدالهی لاشکی، عارف تضامن طلبکاران و آثار آن میان طلبکاران با بدهکار و با یکدیگر [دوره 13، شماره 50، 1395، صفحه 61-91]
 • عبدی‌پور، ابراهیم نفقه زوجه و اقارب، تقابل دو مفهوم «دین و تعهد» [دوره 10، شماره 39، 1392، صفحه 35-61]
 • عبدی‌پور، ابراهیم سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط [دوره 6، شماره 21، 1388، صفحه 125-155]
 • عبدی‌پور، ابراهیم قواعد اختصاصی انعقاد عقد توسط نماینده [دوره 5، شماره 17، 1387، صفحه 65-91]
 • عبدی‌پور، ابراهیم ارش شرط [دوره 5، شماره 19، 1387، صفحه 63-85]
 • عبدی پور، ابراهیم تعدد زوجات [دوره 6، شماره 20، 1388، صفحه 7-29]
 • عبدی پور، ابراهیم تحلیل ویژگی‌ها و ماهیت تضامین شخصی بورسی [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 91-116]
 • عبدی‌پور فرد، ابراهیم رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی [دوره 2، شماره 6، 1384، صفحه 89-114]
 • عبدی پور فرد، ابراهیم گارانتی و تضمین کیفیت کالا (مطالعه تطبیقی الگوهای موجود و راه‌حل‌های مطلوب) [دوره 10، شماره 36، 1392، صفحه 65-96]
 • عبدی پور فرد، ابراهیم مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات درون بازی‌های مجازی [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 41-67]
 • عبدی پور فرد، ابراهیم وضعیت حقوقی معاملات درون بازی‌های مجازی (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و کامن لا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عرب، عبدالرافع مسؤولیّت مدنی شخص غیر‌ممیز [دوره 16، شماره 63، 1398، صفحه 7-35]
 • عرب‌احمدی، مجیدرضا بارنامه الکترونیکی بین‌المللی دریایی و کارکردهای آن [دوره 12، شماره 46، 1394، صفحه 139-165]
 • عرب‌صالحی، محم تأثیر هرمنوتیک و مبانی آن بر مباحث اصول فقه [دوره 9، شماره 34، 1391، صفحه 139-165]
 • عرب صالحی، مجمد عناصر ر‌هزن و مؤلفه‌های فهم صحیح تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در اسلام با تاکید بر دیدگاه های آیت الله معرفت [دوره 15، شماره 56، 1397، صفحه 79-105]
 • عرب صالحی، محمد ماهیت حکم حکومتی و برآیند روش‌شناختی آن [دوره 10، شماره 37، 1392، صفحه 45-71]
 • عرب عامری، احمد تابعیت در اسلام [دوره 11، شماره 41، 1393، صفحه 107-130]
 • عزیزاللهی، محمد مهدی تفاوت منطق قانونگذاری الهی و بشری در حیطه مسئله تخصیص منفصل [(مقالات آماده انتشار)]
 • عزیزالهی، حجت حکم ممنوعیت رجوع از هبه به خویشاوندان در فقه امامیه [دوره 12، شماره 46، 1394، صفحه 111-137]
 • عسگری، غلامحسین بررسی و نقد مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 28/7/1381) [دوره 2، شماره 5، 1384، صفحه 107-120]
 • عشایری منفرد، محمد استناد فقهی به مذاق شریعت در بوتة نقد [دوره 6، شماره 22، 1388، صفحه 7-36]
 • عصّاره، عبدالله محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات در اینترنت [دوره 8، شماره 28، 1390، صفحه 191-219]
 • علیدوست، ابوالقاسم فقه تولید، انباشت و کاربرد سلاح‌های غیرمتعارف با محوریت فقه امامیه [دوره 10، شماره 38، 1392، صفحه 7-28]
 • علیدوست، ابوالقاسم بررسی فقهی اطاعت زوجه از زوج [دوره 8، شماره 29، 1390، صفحه 7-31]
 • علیدوست، ابوالقاسم بررسی قاعده تسلط و گستره آن [دوره 7، شماره 24، 1389، صفحه 7-31]
 • علیدوست، ابوالقاسم استناد فقهی به مذاق شریعت در بوتة نقد [دوره 6، شماره 22، 1388، صفحه 7-36]
 • علیدوست، ابوالقاسم مشارکت در حرام و معیار استناد معصیت [دوره 12، شماره 47، 1394، صفحه 7-32]
 • علیدوست، ابوالقاسم مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 11-32]
 • علیدوست، ابوالقاسم نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام [دوره 1، شماره 3، 1383، صفحه 43-69]
 • علیدوست، ابوالقاسم تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی [دوره 2، شماره 6، 1384، صفحه 9-32]
 • علیدوست، ابوالقاسم امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع [دوره 2، شماره 8، 1385، صفحه 39-60]
 • علیدوست، ابوالقاسم قرآن کریم و قاعدة «احسان» [دوره 5، شماره 17، 1387، صفحه 7-37]
 • علیدوست، ابوالقاسم مصلحت در فقه امامیه [دوره 5، شماره 18، 1387، صفحه 35-58]
 • علیدوست، ابوالقاسم ظهور اطلاقی آیات و روایات کلیات مبیّن شریعت، با تطبیق بر آیه نهی از مؤاکله باطل [دوره 13، شماره 49، 1395، صفحه 7-29]
 • علیدوست، ابوالقاسم ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط اضطرار جنگی [دوره 16، شماره 61، 1398]
 • علیدوست، ابوالقاسم گستره شناسی استثنای دم در ادله اکراه، اضطرار، تقیه و حرج [دوره 16، شماره 62، 1398، صفحه 7-27]
 • علیزاده، عبدالرضا آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها در پرتوِ اصل 27 قانون اساسی ایران [دوره 14، شماره 52، 1396، صفحه 127-162]
 • علیزاده، عبدالرضا بازشناسی عدالت معاوضی از دیدگاه مطلوبیت‌گرایی [دوره 15، شماره 58، 1397، صفحه 7-39]
 • علیزاده طباطبایی، زهراسادات حقوق امنیت اطلاعات شبکه [دوره 5، شماره 19، 1387، صفحه 137-163]
 • عمادی، عباس حق حاکمیت و تعیین سرنوشت از منظر فقه سیاسی شیعه [دوره 14، شماره 53، 1396، صفحه 7-23]
 • عمروانی، رحمان روابط حقوقی طرفین اعتبارات اسنادی [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 157-181]
 • عمید زنجانی، عباسعلی ماهیت سرزمین در فقه امامیه [دوره 7، شماره 27، 1389، صفحه 7-27]

غ

 • غدیری، اکرم چگونگی شکل‌گیری اماره اثبات دعوی [دوره 13، شماره 49، 1395، صفحه 81-96]
 • غفاری، مسعود حق حاکمیت و تعیین سرنوشت از منظر فقه سیاسی شیعه [دوره 14، شماره 53، 1396، صفحه 7-23]
 • غلامی، حسین اختلافها به مثابة دارایی [دوره 2، شماره 8، 1385، صفحه 167-194]
 • غلامی، نبی اله حق بر فراموش‌شدن؛ از مفهوم‌شناسی تا چالش‌های فراروی آن [دوره 14، شماره 54، 1396، صفحه 33-59]
 • غمامی، سید محمد مهدی الگوی احیای حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهای قضایی [دوره 15، شماره 58، 1397، صفحه 71-92]

ف

 • فاضل لنکرانی، محمدجواد تولید و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی [دوره 10، شماره 39، 1392، صفحه 7-34]
 • فاطمی نژاد، سید حسین روایی و کارایی تبعیض مثبت در احقاق حقوق زنان [دوره 16، شماره 63، 1398، صفحه 133-161]
 • فاطمی نژاد، سید حسین نظریه وضع طبیعی و تأثیر آن بر جنبش فمینیستی [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 107-136]
 • فتحی، بدیع مطالعه تطبیقی تأثیر کرونا ویروس (کووید19) بر تعهدات [دوره 17، شماره 64، 1399]
 • فتحی، حجت‌الله مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به لایحة قانون مجازات اسلامی [دوره 6، شماره 21، 1388، صفحه 81-104]
 • فتحی، حجت الله نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 85-108]
 • فتحی، حجت الله حداقل و حداکثر مدت تبعیدهای حدی از منظر فقه و قانون [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 7-30]
 • فتحی، محمدجواد تحدید قلمرو جرم محال [دوره 10، شماره 37، 1392، صفحه 147-169]
 • فتحی، محمدجواد استقلال بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی و تأثیر آن در تحقق دادرسی عادلانه [دوره 6، شماره 20، 1388، صفحه 89-109]
 • فخر، حسین نقدی بر جرم‌انگاری «فعالیت تبلیغی» در پرتو اصل آزادی بیان [دوره 15، شماره 57، 1397، صفحه 125-155]
 • فدایی، اسماعیل بررسی مفاهیم «شرط ایمان در شهادت» در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 32، 1391، صفحه 63-90]
 • فدایی، حسن الزام افراد عادی به گزارش جرم در حقوق ایران و فرانسه [دوره 5، شماره 19، 1387، صفحه 165-192]
 • فرّخی، حمیدرضا شاکیان حرفه‌ای [دوره 2، شماره 5، 1384، صفحه 121-140]
 • فرزانه وشاره، معین مبانی و کاربرد قاعده فقهی «عرق ظالم»مبانی و کاربرد قاعده فقهی «عرق ظالم» [دوره 10، شماره 37، 1392، صفحه 99-120]
 • فرزانه وشاره، معین حکم ممنوعیت رجوع از هبه به خویشاوندان در فقه امامیه [دوره 12، شماره 46، 1394، صفحه 111-137]
 • فرزانه وشاره، معین نقش بهبودی عضو با گذشت زمان بر دیه در حقوق اسلامی [دوره 16، شماره 61، 1398]
 • فصیحی زاده، علیرضا تحلیل فقهی صحت شرکت اعمال از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 15، شماره 59، 1397، صفحه 35-56]
 • فضائلی، مصطفی تعهدات عربستان سعودی درقبال زائران و حج‌گزاران در آئینه شریعت و حقوق داخلی و بین‌المللی [دوره 14، شماره 52، 1396، صفحه 7-40]
 • فضلی، مهدی مقابلة کیفری با پیام‌های ناخواستة الکترونیکی (رویکرد جهانی، بایسته‌سنجی ملی) [دوره 6، شماره 22، 1388، صفحه 183-216]
 • فهمیمی، عزیز الله معماری شهری و مالکیت فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع [دوره 16، شماره 63، 1398، صفحه 115-131]
 • فهیمی، عزیز الله تفاوت منطق قانونگذاری الهی و بشری در حیطه مسئله تخصیص منفصل [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیاضی، مسعود تفاوت تنقیح مناط و الغای خصوصیت با قیاس [دوره 11، شماره 42، 1393، صفحه 97-117]
 • فیاضی، مسعود مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه [دوره 11، شماره 40، 1393، صفحه 7-37]
 • فیاضی، مسعود ماهیت احکام امضایی (از رهگذر بررسی تطبیقی آرای مرحوم محقق اصفهانی و امام خمینی) [دوره 9، شماره 34، 1391، صفحه 193-218]
 • فیاضی، مسعود کارکردگرایی در موضوعات عرفیِ احکام شرعی [دوره 13، شماره 48، 1395، صفحه 159-180]

ق

 • قادری‌نیا، محمد مبانی، آثار و چالش‌های حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعوای کیفری [دوره 13، شماره 51، 1395، صفحه 71-102]
 • قاسم آبادی، مرتضی محدودیت‌های آزادی بیان در اعلامیه اسلامی حقوق بشر با رویکرد به اسناد بین‌المللی [دوره 13، شماره 50، 1395، صفحه 157-179]
 • قاسم پور، امین چشم‌انداز رهن منفعت از حیث اجرا در نظام حقوقی ایران [دوره 14، شماره 54، 1396، صفحه 7-32]
 • قاسمی، رسول قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی [دوره 8، شماره 31، 1390، صفحه 127-155]
 • قاسمی حامد، عباس انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 7-39]
 • قافی، حسین ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 61-88]
 • قافی، حسین تفاوت منطق قانونگذاری الهی و بشری در حیطه مسئله تخصیص منفصل [(مقالات آماده انتشار)]
 • قدردان قراملکی، محمدحسن جاودانگی شریعت و ملاک‌های آن [دوره 1، شماره 3، 1383، صفحه 103-130]
 • قدسی، الهام اصل یا مستثنا بودن مشروعیت عقود مشارکتی [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 169-192]
 • قربان‌نیا، ناصر ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای [دوره 10، شماره 39، 1392، صفحه 79-111]
 • قربان‌نیا، ناصر ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مسئلة شرط [دوره 6، شماره 21، 1388، صفحه 49-79]
 • قربان‌نیا، ناصر نقض حقوق فلسطینی‌ها در نتیجة ساخت دیوار حائل در نظریة مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 63-91]
 • قربان نیا، ناصر عدم مشروعیت کاربرد سلاح هسته‌ای در پرتو اصل تفکیک (با رویکرد اسلامی) [دوره 8، شماره 28، 1390، صفحه 73-103]
 • قربان نیا، ناصر تصویر ریاست مرد بر خانواده در آینه وحی [دوره 8، شماره 31، 1390، صفحه 33-61]
 • قربان نیا، ناصر قرائت‌های گوناگون از حقوق طبیعی [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 37-58]
 • قربان نیا، ناصر تحدید حقوق و آزادیها [دوره 3، شماره 10، 1385، صفحه 11-32]
 • قربان نیا، ناصر تعلیق اجرای حقوق بشر در شرایط اضطراری [دوره 3، شماره 12، 1386، صفحه 37-62]
 • قربانی مقدم، محمد امکان سنجی پذیرش احکام دادگاه های کشور های اسلامی از منظر فقه امامیه با تاکید بر احوال شخصیه [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 267-287]
 • قماشی، سعید بنیادهای جرم‌انگاری در حقوق کیفری نوین [دوره 7، شماره 24، 1389، صفحه 147-177]
 • قناد، فاطمه حمایت از مالکیت فکری در بستر مبادلات الکترونیکی [دوره 7، شماره 27، 1389، صفحه 169-197]
 • قناد، فاطمه ویژگی‌ها و روش‌های عملی تجارت الکترونیکی [دوره 6، شماره 20، 1388، صفحه 149-171]
 • قناد، فاطمه اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی مصوب سال 2002 میلادی [دوره 2، شماره 5، 1384، صفحه 181-194]
 • قنواتی، جلیل مبنای «احترام» در شناسایی و حمایت از حریم خصوصی در حوزه ارتباطات [دوره 8، شماره 29، 1390، صفحه 33-59]
 • قنواتی، جلیل حریم خصوصی؛ حق یا حکم [دوره 8، شماره 31، 1390، صفحه 7-32]
 • قنواتی، جلیل بررسی فقهی ـ حقوقی موضوع نمایندگی با نگاهی به نظام حقوقی انگلیس [دوره 6، شماره 23، 1388، صفحه 63-96]
 • قنواتی، جلیل تحلیل وثیقه‌های شخصی بر مبنای توثیق و تضمین [دوره 14، شماره 52، 1396، صفحه 41-68]
 • قنواتی، جلیل تحلیل ویژگی‌ها و ماهیت تضامین شخصی بورسی [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 91-116]
 • قنواتی، جلیل مطالعه تطبیقی تأثیر کرونا ویروس (کووید19) بر تعهدات [دوره 17، شماره 64، 1399]
 • قورچی‌بیگی، مجید تروریسم؛ خطر و قانونگذاری [دوره 3، شماره 11، 1385، صفحه 165-190]
 • قورچی‌بیگی، مجید راهبردهای کاربردی CPTED* برای پیشگیری از جرم در مناطق مسکونی [دوره 4، شماره 15، 1386، صفحه 147-172]
 • قیاسی، جلال‌الدین حجیت عمومات قانون با وجود مخصص شرعی [دوره 10، شماره 39، 1392، صفحه 63-77]
 • قیاسی، جلال‌الدین نقش امارات قانونی در حقوق کیفری [دوره 9، شماره 35، 1391، صفحه 137-169]
 • قیاسی، جلال الدین بررسی وحدت یا تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه [دوره 6، شماره 20، 1388، صفحه 133-148]
 • قیاسی، جلال الدین نگاهی به (سیاست) تسامح صفر [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 173-182]
 • قیاسی، جلال الدین تساوی سبب و مباشر در حالت تقصیر طرفین [دوره 3، شماره 12، 1386، صفحه 77-92]

ک

 • کارگری، نوروز چرا بزهدیدگی ثانوی اتفاق می‎افتد؟ [دوره 3، شماره 9، 1385، صفحه 141-165]
 • کارگری، نوروز آزار کودکان؛ علل و پیامدها (با تأکید بر آزار خانوادگی) [دوره 3، شماره 12، 1386، صفحه 121-152]
 • کارگری، نوروز ازدواج، کودک‎آزاری و بزه‎دیدگی جنسی ثانویه [دوره 4، شماره 15، 1386، صفحه 173-195]
 • کاظمی نجف‌آبادی، محسن بررسی اصل رعایت تساوی رفتار قاضی با طرفین دعوا از دیدگاه فقه شیعه [دوره 12، شماره 46، 1394، صفحه 33-60]
 • کاظمی نجف آبادی، محسن درنگی در مفهوم احساس عدالت قضایی [دوره 14، شماره 54، 1396، صفحه 136-158]
 • کاظمینی، سیدمحمدحسین درآمدی تحلیلی بر مبانی معرفتی و مناشی فلسفی الزام‌آور‌بودن قواعد حقوقی [دوره 11، شماره 42، 1393، صفحه 141-165]
 • کاویار، حسین بررسی فقهی ـ حقوقی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان [دوره 5، شماره 18، 1387، صفحه 87-114]
 • کدخدایی، عباسعلی منشأشناسی صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی [دوره 9، شماره 34، 1391، صفحه 37-70]
 • کرانی، محسن تعیین مسئولیت اشتراک در قتل [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 183-207]
 • کرمی، حامد ماهیت سرزمین در فقه امامیه [دوره 7، شماره 27، 1389، صفحه 7-27]
 • کریمی نیا، محمد مهدی کاوشی فقهی در ضمانت نامه بانکی [دوره 16، شماره 62، 1398، صفحه 123-151]
 • کلانتری، عباس احتیاط در دماء و کاربرد آن در حقوق کیفری [دوره 13، شماره 51، 1395، صفحه 129-160]
 • کلانتری‌ خلیل‌آباد، عباس پژوهشی دربارة گواهی اهل کتاب [دوره 5، شماره 18، 1387، صفحه 143-170]
 • کلانتری خلیل‌آباد، عباس نقش بهبودی عضو با گذشت زمان بر دیه در حقوق اسلامی [دوره 16، شماره 61، 1398]
 • کلباسی، زهرا ریشه‌یابی، تحلیل و نقد فتوای جواز بهتان به اهل بدعت [دوره 13، شماره 49، 1395، صفحه 97-128]

گ

ل

 • لجم اورک، حسن استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض: شرطی استثنایی یا فراگیر [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 159-182]
 • لک زایی، نجف امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه [دوره 12، شماره 44، 1394، صفحه 113-152]

م

 • مبلغی، احمد درآمدی بر مبانی کلامی استنباط از قرآن [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 19-36]
 • مبلغی، احمد اوراق اجاره [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 89-112]
 • متقی فر، سعید عناصر ر‌هزن و مؤلفه‌های فهم صحیح تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در اسلام با تاکید بر دیدگاه های آیت الله معرفت [دوره 15، شماره 56، 1397، صفحه 79-105]
 • متولی زاده نایینی، نفیسه احتیاط در دماء و کاربرد آن در حقوق کیفری [دوره 13، شماره 51، 1395، صفحه 129-160]
 • محبوبی، حمید نظریة تعلیم اخلاقی مجازات [دوره 2، شماره 5، 1384، صفحه 141-178]
 • محقق داماد، سیدمصطفی قبض حکمی ثمن در بیع سلم [دوره 7، شماره 26، 1389، صفحه 7-27]
 • محقق داماد، سیدمصطفی محدودیت اشتغال زوجه از منظر صاحب عروه [دوره 6، شماره 23، 1388، صفحه 37-62]
 • محقق داماد، مصطفی تاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها درآلمان، انگلیس و ایران [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 79-105]
 • محلّی، محمد بررسی مفاهیم «شرط ایمان در شهادت» در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 9، شماره 32، 1391، صفحه 63-90]
 • محمدی، زینب تاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها درآلمان، انگلیس و ایران [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 79-105]
 • محمدی، سام مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 15، شماره 57، 1397، صفحه 43-71]
 • محمدی، سام تأمّلی در مفهوم و مبنای مسئولیت ضمیمه‌ای در حقوق ایران و فرانسه [دوره 16، شماره 62، 1398، صفحه 61-90]
 • محمدی، سام شرط خیار به مدت حیات در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 33-49]
 • محمدی، مرتضی صحت یا فساد عقد استصناع دیدگاه فقهای امامیه، مذاهب اربعه و حقوق ایران [دوره 8، شماره 28، 1390، صفحه 37-71]
 • محمدی، مرتضی مسئولیت مدنی ناشی از تولید ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی خودمختار [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 231-258]
 • محمدی بلبان آباد، جبار بررسی مداخله بشردوستانه در نظام فقهی اسلام [دوره 12، شماره 45، 1394، صفحه 37-66]
 • محمدی جورکویه، علی تخییری یا تعیینی‌بودن حق قصاص [دوره 12، شماره 44، 1394، صفحه 7-29]
 • محمدی جورکویه، علی رویکردی اسلامی ـ انتقادی بر راهکار مقابله با آنومی از منظر دورکهیم [دوره 9، شماره 32، 1391، صفحه 181-207]
 • محمدی جورکویه، علی سیاست جنایی اسلام در جرایم جنسی [دوره 7، شماره 24، 1389، صفحه 87-121]
 • محمدی جورکویه، علی بررسی اصل رعایت تساوی رفتار قاضی با طرفین دعوا از دیدگاه فقه شیعه [دوره 12، شماره 46، 1394، صفحه 33-60]
 • محمدی جورکویه، علی نقد ساختار قانون مجازات اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 157-176]
 • محمدی جورکویه، علی تبیین نقش عوامل فردی درونی در ارتکاب خشونت خانوادگی [دوره 15، شماره 59، 1397، صفحه 57-85]
 • محمدی جورکویه، علی مسئولیت ناشی از انتقال بیماری واگیر و ویروس [دوره 17، شماره 64، 1399، صفحه 205-226]
 • محمدی جورکویه، علی تعیین مسئولیت اشتراک در قتل [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 183-207]
 • محمدی‌نسب، سیف‌الله بررسی فقهی ـ حقوقی قضاوت جمعی [دوره 8، شماره 30، 1390، صفحه 77-107]
 • محمودی، اکبر عدم رعایت بهداشت در برابر بیماریهای همه‌گیر (کرونا) از نگاه فقه و حقوق [دوره 17، شماره 64، 1399، صفحه 197-224]
 • مدیبو جونی، محمد رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به خانواده [دوره 9، شماره 34، 1391، صفحه 109-138]
 • مرادی، حسن انتقال حقوق و تعهدات قراردادی با تاکید بر فقه امامیه [دوره 16، شماره 63، 1398، صفحه 187-211]
 • مسجد سرائی، حمید تاثیر اکراه در قتل از ناحیه مقتول [دوره 16، شماره 62، 1398، صفحه 191-208]
 • مسعودیان، سید ذبیح الله تحلیل وثیقه‌های شخصی بر مبنای توثیق و تضمین [دوره 14، شماره 52، 1396، صفحه 41-68]
 • مشهدی، علی جایگاه دستورگرایی جوهری در اندیشه حقوق اساسی و اسلامی شهید بهشتی (ره) [دوره 16، شماره 62، 1398، صفحه 161-190]
 • مصطفی پور، مسعود رویکردی اسلامی ـ انتقادی بر راهکار مقابله با آنومی از منظر دورکهیم [دوره 9، شماره 32، 1391، صفحه 181-207]
 • معلی، مهدی اخلاق زیستی و جایگاه آن در علوم اسلامی [دوره 9، شماره 33، 1391، صفحه 7-35]
 • معلی، مهدی تحولات بین‌المللی در حوزه حمایت حقوقی از نشانه‌های جغرافیایی با تأکید بر فرش‌های ایرانی [دوره 7، شماره 27، 1389، صفحه 57-81]
 • معلی، مهدی جایگاه مطالعات اخلاقی در نظام مالکیت فکری [دوره 12، شماره 45، 1394، صفحه 7-36]
 • معلی، مهدی ملاحظات اخلاقی در روش‌های تولید و کاربرد حیوانات تراریخته [دوره 14، شماره 52، 1396، صفحه 163-199]
 • مقامی، امیر ارزیابی حقوقی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در همه‌گیری جهانی کووید ۱۹ [دوره 17، شماره 64، 1399]
 • مقدادی، محمدمهدی بیع شرط به مثابه سازوکاری در تأمین مالی تجاری بین‌المللی [دوره 16، شماره 61، 1398]
 • مقیمی، مهدی تروریسم؛ خطر و قانونگذاری [دوره 3، شماره 11، 1385، صفحه 165-190]
 • مکرمی قرطاول، یاسر اقلیت‌ها در جستجوی نظام‌ خاص حقوق‌بشر؛ مطالعه موردی شیعیان عربستان‌سعودی [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 153-184]
 • ملک افضلی اردکانی، محسن امکان سنجی اخذ کفارات مالی و مصرف آن در موارد مشخص، از سوی دولت اسلامی [دوره 16، شماره 63، 1398، صفحه 163-185]
 • ملکوتی، سیدحسین محدودیت‌های آزادی بیان در اعلامیه اسلامی حقوق بشر با رویکرد به اسناد بین‌المللی [دوره 13، شماره 50، 1395، صفحه 157-179]
 • ملکوتی هشجین، سیدحسین تأملی بر تفسیر اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» در دکترین حقوق اداری انگلیس و ایران [دوره 11، شماره 40، 1393، صفحه 167-191]
 • ملکوتی هشجین، سیدحسین تحلیلی بر توقف انتخابات مجلس شورای اسلامی (موضوع اصل 68 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 11، شماره 41، 1393، صفحه 131-156]
 • ملکی، روح اله چالش قانونمداری در برداشت متفکرین اهل سنت از مشروعیت دولت با تاکید بر عدالت حاکم [دوره 15، شماره 57، 1397، صفحه 73-97]
 • منتظری، مهدی انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 7-39]
 • منصوری، سیدمهدی حق حبس زوجه با تکیه بر فقه امامیه [دوره 6، شماره 21، 1388، صفحه 7-29]
 • منصوری، سیدمهدی مبانی فقهی بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی [دوره 6، شماره 21، 1388، صفحه 31-48]
 • مهرا، نسرین نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز: سیاست‌ها و رویّه [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 93-111]
 • موحدی ساوجی، محمد جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری [دوره 2، شماره 8، 1385، صفحه 89-104]
 • موذن زادگان، حسن علی حق بر فراموش‌شدن؛ از مفهوم‌شناسی تا چالش‌های فراروی آن [دوره 14، شماره 54، 1396، صفحه 33-59]
 • موسوی، سیدرضا حقوق بشر و تنوع فرهنگی؛ با نگاهی به رویکرد اسلامی [دوره 15، شماره 59، 1397، صفحه 199-228]
 • موسوی، سیدفضل‌الله اصول کلی حقوق؛ عامل پویایی حقوق بین‌الملل کیفری [دوره 8، شماره 31، 1390، صفحه 63-93]
 • موسویان، سید عباس بررسی راهکارهای حل مشکل تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربا [دوره 2، شماره 8، 1385، صفحه 105-124]
 • موسویان، سید عباس قراردادهای لیزینگ و انطباق آنها با عقود اسلامی [دوره 3، شماره 10، 1385، صفحه 63-84]
 • موسویان، سید عباس مبنای فقهی قانون عملیات بانکی بدون ربا [دوره 4، شماره 14، 1386، صفحه 7-36]
 • موسویان، سیدعباس ماهیت حقوقی و شرایط ارکان اوراق بهادار اجاره [دوره 9، شماره 32، 1391، صفحه 91-121]
 • موسویان، سیدعباس تبیین فقهی بانکداری بدون ربا (مدل ایران و اردن‏) [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 113-136]
 • موسویان، سیدعباس بررسی فقهی ـ حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 11-38]
 • موسویان، سیدعباس موسویان بررسی فقهی ـ حقوقی تعیین نرخ سود بانکی [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 7-34]
 • موسوی مجاب، سید ‌درید تحلیل جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 9، 1385، صفحه 123-140]
 • موسوی مجاب، سیددُرید جرایم یقه‌سفیدی با نگاهی به آموزه‌های دینی [دوره 6، شماره 22، 1388، صفحه 99-131]
 • موسی‌زاده، ابراهیم تأملی در مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام [دوره 5، شماره 17، 1387، صفحه 151-178]
 • مولاییان، محمد رویکرد فقه امامیه به عدالت معاوضی و تأثیر آن بر عقود الحاقی [دوره 11، شماره 40، 1393، صفحه 135-165]
 • مولودی، محمد بررسی فقهی ـ حقوقی تعهدات تخییری [دوره 14، شماره 52، 1396، صفحه 69-95]
 • میربد، سید علیرضا کیفرگذاری در پرتو اصل کرامت انسان [دوره 15، شماره 56، 1397، صفحه 133-159]
 • میربد، سید علیرضا نقش احکام فقهی اسلامی در نظام حقوق جزایی کشورهای مهم اسلامی [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 191-230]
 • میرخلیلی، سید احمد نقش بهبودی عضو با گذشت زمان بر دیه در حقوق اسلامی [دوره 16، شماره 61، 1398]
 • میرخلیلی، سید احمد امکان سنجی پذیرش احکام دادگاه های کشور های اسلامی از منظر فقه امامیه با تاکید بر احوال شخصیه [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 267-287]
 • میرخلیلی، سیداحمد حکم ممنوعیت رجوع از هبه به خویشاوندان در فقه امامیه [دوره 12، شماره 46، 1394، صفحه 111-137]
 • میرخلیلی، سیداحمد چگونگی شکل‌گیری اماره اثبات دعوی [دوره 13، شماره 49، 1395، صفحه 81-96]
 • میرخلیلی، سید محمود بزهدیده‌شناسی پیشگیرانه با نگاه به سیاست جنایی اسلام [دوره 3، شماره 11، 1385، صفحه 65-90]
 • میرخلیلی، سیدمحمود پیشگیری کیفری از بزهدیدگی مکرر [دوره 9، شماره 34، 1391، صفحه 167-192]
 • میرخلیلی، سیدمحمود سد ذرائع و پیشگیری از بزهکاری در آموزه‌های اسلامی [دوره 8، شماره 31، 1390، صفحه 95-125]
 • میرخلیلی، سیدمحمود پیشگیری وضعی از نگاه آموزه‌های اسلام [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 59-76]
 • میرخلیلی، سیدمحمود بزهکاری یقه‌سفیدها از منظر امام علی [دوره 13، شماره 51، 1395، صفحه 7-40]
 • میرخلیلی، سیدمحمود سیاست جنایی افتراقی در سنت علوی با تاکید برعهدنامه مالک [دوره 15، شماره 58، 1397، صفحه 145-173]
 • میرخلیلی، سیدمحمود اصل بر نظارت در امور عمومی با نگاه به آموزه های اسلامی [دوره 16، شماره 62، 1398، صفحه 91-120]
 • میرداداشی، سیدمهدی مبانی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت [دوره 10، شماره 37، 1392، صفحه 121-146]
 • میرداداشی، سیدمهدی انشای فعلی نکاح؛ جستاری در عدم مشروعیت [دوره 9، شماره 32، 1391، صفحه 123-150]
 • میرداداشی، سیدمهدی تأملی نو بر عیوب موجب فسخ نکاح [دوره 7، شماره 24، 1389، صفحه 61-85]
 • میرداداشی، سیدمهدی حق حبس زوجه با تکیه بر فقه امامیه [دوره 6، شماره 21، 1388، صفحه 7-29]
 • میرزایی، علی‌محمد افشا و ارائه سند در حقوق انگلیس و ایران [دوره 7، شماره 26، 1389، صفحه 165-195]
 • میرزایی، محمد عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آنها [دوره 13، شماره 48، 1395، صفحه 37-71]
 • میرزایی، محمد تبیین دامنه تاثیر قاعده احسان [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 117-143]
 • میرشمسی، محمدهادی ایده و حمایت از آن در حقوق مالکیت فکری [دوره 11، شماره 40، 1393، صفحه 71-104]
 • میرمحمدی، معصومه‌سادات اصول کلی حقوق؛ عامل پویایی حقوق بین‌الملل کیفری [دوره 8، شماره 31، 1390، صفحه 63-93]
 • میرنسب، غلامعلی مطالعة تطبیقی تعارض‌های داخلی نکاح [دوره 6، شماره 20، 1388، صفحه 31-55]
 • میره ای، سیدحسن مراقبت الکترونیکی و بررسی اجمالی آن براساس آموزه‌های فقه اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 193-220]
 • میره ای، سیدحسن رویکرد بزه‌دیده محور در پیشگیری از جرم [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 183-197]

ن

 • ناصر، مهدی چارچوب های حقوقی حفظ امنیت پردازش داده های خصوصی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا) [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 209-232]
 • ناصری، علیرضا محدودیت‌های آزادی بیان در اعلامیه اسلامی حقوق بشر با رویکرد به اسناد بین‌المللی [دوره 13، شماره 50، 1395، صفحه 157-179]
 • ناصری‌مقدم، حسین تأملی درباره «قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» و چالش‌های فقهی و حقوقی آن [دوره 13، شماره 48، 1395، صفحه 127-157]
 • نجفی توانا، علی حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال امریکا [دوره 8، شماره 29، 1390، صفحه 153-181]
 • نجفی توانا، علی الزام افراد عادی به گزارش جرم در حقوق ایران و فرانسه [دوره 5، شماره 19، 1387، صفحه 165-192]
 • نجفی یزدی، سیدمحمد تأملی در حجیت خبر موثق [دوره 5، شماره 19، 1387، صفحه 7-36]
 • نصرآبادی، مصطفی بررسی فقهی ـ حقوقی موضوع نمایندگی با نگاهی به نظام حقوقی انگلیس [دوره 6، شماره 23، 1388، صفحه 63-96]
 • نظرپور، محمدنقی صحت یا فساد عقد استصناع دیدگاه فقهای امامیه، مذاهب اربعه و حقوق ایران [دوره 8، شماره 28، 1390، صفحه 37-71]
 • نظرپور، محمدنقی بررسی ماهیت فقهی و حقوقی و سود علی‌الحساب اوراق مشارکت [دوره 7، شماره 25، 1389، صفحه 91-117]
 • نظرنژاد، مهدی حل و فصل اختلاف‌های ناشی از اعطای یارانه‌های صادراتی در سازمان تجارت جهانی [دوره 7، شماره 26، 1389، صفحه 29-58]
 • نظری، حسن آقا بررسی فقهی ـ حقوقی شخصیت حقوقی [دوره 14، شماره 54، 1396، صفحه 87-112]
 • نعمت‌اللهی، اسماعیل ضمان به مثابه حکم تکلیفی [دوره 7، شماره 27، 1389، صفحه 29-55]
 • نعمت‌اللهی، اسماعیل ضمانت اجرای شرط فعل حقوقی [دوره 6، شماره 23، 1388، صفحه 7-36]
 • نعمت اللهی، اسماعیل بررسی نظریه مَلِکَ اَن‌یَملِک (حق تملک) [دوره 11، شماره 41، 1393، صفحه 29-62]
 • نعمت اللهی، اسماعیل عنصر وضع و تکلیف در تعهد [دوره 7، شماره 25، 1389، صفحه 7-33]
 • نعمت اللهی، اسماعیل اصالت ضمان قهری و تقدم آن بر مسئولیت قراردادی در فقه امامیه [دوره 13، شماره 51، 1395، صفحه 103-128]
 • نعمت اللهی، اسماعیل شرط پرداخت از مال معین در عقد ضمان [دوره 14، شماره 55، 1396، صفحه 111-128]
 • نعمت اللهی، اسماعیل راه‌کارهای توسعة قلمرو عقد ضمان در فقه امامیه [دوره 17، شماره 65، 1399، صفحه 273-297]
 • نعمت الهی، اسماعیل فلسفه حق [دوره 1، شماره 3، 1383، صفحه 149-182]
 • نعمتی، میثم مبانی فقهی حق افشای اثر [دوره 10، شماره 37، 1392، صفحه 7-43]
 • نوذری فردوسیه، محمد اصل بر نظارت در امور عمومی با نگاه به آموزه های اسلامی [دوره 16، شماره 62، 1398، صفحه 91-120]
 • نوری، عباس بازپژوهی مجازات سابّ‌الامام [دوره 11، شماره 40، 1393، صفحه 39-70]
 • نوشادی، ابراهیم بارنامه الکترونیکی بین‌المللی دریایی و کارکردهای آن [دوره 12، شماره 46، 1394، صفحه 139-165]
 • نیازپور، امیرحسن بازپروری بزهکاران در مقررات ایران [دوره 3، شماره 11، 1385، صفحه 145-164]
 • نیازی، عباس ماهیت و آثار مسئولیت مدنی ناشی از پرداخت مابه التفاوت دیه زنان [دوره 15، شماره 59، 1397، صفحه 123-138]
 • نیاورانی، صابر چالش قانونمداری در برداشت متفکرین اهل سنت از مشروعیت دولت با تاکید بر عدالت حاکم [دوره 15، شماره 57، 1397، صفحه 73-97]
 • نیسی، عبدالامیر بررسی فقهی و حقوقی قتل با فعل غیر مادی(غیراصابتی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیک نژاد، جواد تصرفات حقوقی منافی حق مشتری در بیع معلق [دوره 14، شماره 53، 1396، صفحه 149-173]

و

 • واثقی، محسن مسئولیت مدنی ناشی از تولید ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی خودمختار [دوره 16، شماره 60، 1398، صفحه 231-258]
 • واهبی، اسماعیل شرط عدم مسئولیت قراردادی مهندس ناظر از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 153-181]
 • وزیری، مجید بررسی مداخله بشردوستانه در نظام فقهی اسلام [دوره 12، شماره 45، 1394، صفحه 37-66]
 • وصالی ناصح، مرتضی مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات درون بازی‌های مجازی [دوره 16، شماره 61، 1398، صفحه 41-67]
 • وصالی ناصح، مرتضی وضعیت حقوقی معاملات درون بازی‌های مجازی (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و کامن لا) [(مقالات آماده انتشار)]

ه

ی

 • یثربی، سید علی محمد ترابط حقوق شهروندی و مبانی آن با حقوق نفت و گاز در ایران [دوره 15، شماره 58، 1397، صفحه 119-144]
 • یثربی قمی، سیدعلی‌محمد تصحیح و توجیه فقهی حقوقی توثیق اسناد تجاری [دوره 7، شماره 26، 1389، صفحه 115-135]
 • یزدان‌شناس، مهدی نگاهی به فرایند شکل‌گیری دولت الکترونیک و چالشهای فراروی آن [دوره 3، شماره 9، 1385، صفحه 59-94]
 • یزدانیان، علیرضا ماهیت و آثار مسئولیت مدنی ناشی از پرداخت مابه التفاوت دیه زنان [دوره 15، شماره 59، 1397، صفحه 123-138]
 • یزدیان جعفری، جعفر بررسی استثنائات صلاحیت محاکم نظامی در قانون اساسی [دوره 10، شماره 38، 1392، صفحه 89-109]
 • یزدیان جعفری، جعفر پدرسالاری کیفری؛ مفهوم، انواع، مشروعیت و مصادیق آن در حقوق کیفری [دوره 12، شماره 45، 1394، صفحه 67-106]
 • یزدیان جعفری، جعفر تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک (مصوب 2/6/1382) [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 133-146]
 • یزدیان جعفری، جعفر دام‌گستری؛ مفهوم، مبانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 6، 1384، صفحه 115-132]
 • یزدیان جعفری، جعفر معلوم نبودن مرتکب صدمات در منازعه و چگونگی جبران خسارت از زیان‌دیدة آن [دوره 2، شماره 8، 1385، صفحه 149-166]
 • یزدیان جعفری، جعفر اصل فردی کردن مجازاتها؛ تبعیضی فاحش یا عدالتی عادلانه‌تر؟ [دوره 3، شماره 11، 1385، صفحه 41-64]
 • یزدیان جعفری، جعفر تأملی بر نظام هزینه ـ فایده در حقوق کیفری [دوره 5، شماره 19، 1387، صفحه 121-136]
 • یعقوبی، جواد تأملی درباره «قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» و چالش‌های فقهی و حقوقی آن [دوره 13، شماره 48، 1395، صفحه 127-157]
 • یعقوبی، محمد تأملی درباره «قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» و چالش‌های فقهی و حقوقی آن [دوره 13، شماره 48، 1395، صفحه 127-157]
 • یوسف‌وند، محمود ادله فقهی منع به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای (با رویکرد حقوق بشردوستانه محیط زیست) [دوره 10، شماره 38، 1392، صفحه 111-132]
 • یوسفی، احمدعلی تفسیر نظریة شهید صدر(ره) در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه [دوره 2، شماره 5، 1384، صفحه 87-106]
 • یوسفی، احمدعلی بررسی فقهی خرید و فروش پول اعتباری (اسکناس) [دوره 3، شماره 12، 1386، صفحه 11-35]