ترابط حقوق شهروندی و مبانی آن با حقوق نفت و گاز در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

حقوق شهروندی در مسائلی مانند صیانت از منابع طبیعی، حفظ امنیت، رعایت حقوق مالکیت، حق اشتغال، حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و مواردی دیگر با حقوق نفت و گاز ارتباط داشته و در قوانین و قراردادهای مرتبط با قراردادهای نفت و گاز مورد توجه قرار می‌گیرد. در این تحقیق با پرداختن به ارتباط این موضوعات تلاش می‌شود زمینه آگاهی از ابعاد این مسئله و برنامه‌ریزی مناسب با این حقوق توسط اولیاء امور فراهم شده و جایگاه بین‌المللی نظام ما نسبت به این عناوین مشترک بشری مشخص شود. به نظر می‌رسد با پیش کشیدن نظریه‌ای به نام نظریه مالکیت طولی بر ذخایر نفت و گاز بتوان نسبتی از جانب فراز به فرود میان حقوق بشر و حقوق شهروندی مطرح کرد. مطالعات علوم انسانی و میان رشته‌ای چهار راه علوم است که ابعاد مختلف بسیاری از موضوعات مبتلا به را در معرض دید محققین و برنامه ریزان و مجریان قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات