مصلحت در فقه امامیه

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی و مدرس خارج فقه و اصول حوزة علمیة قم