روابط حقوقی طرفین اعتبارات اسنادی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی