اجرای حدود در زمان غیبت

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی