مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط

نویسنده

دانشیار پردیس قم ـ دانشگاه تهران