تنوع نظریه‌های مالکیت معنوی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه مفید